Fastighetsauktion vid Svie i Alva.

Genom auktion, som förrättas vid Svie i Alva torsdagen den 8 nästkommande april kl. 12 på dagen, låter lantbrukaren Johan Arvidsson försälja sitt ägande 5/16 mantal Svie, antingen i skilda lotter eller i sin helhet samt på villkor som vid utropet tillkännagivas.
Fastigheten, som är försedd med tillräckliga och delvis nyunredda åbyggnader, består av cirka 44 tnld åker och 22 tnld hagmark med bra skogtillgång.
Prövningsrätt förbehålles.
Hemse den 22 mars 1920.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt.

Lye kommunalstämma ha på måndagen till k. m:t inkommit med en skrivelse med hemställan — enligt vad G. A:s. Stockholmsredaktion erfarit — att k. m d med frångående av medicinalstyrelsens förslag till ny indelning av provinsialläkaredistrikten inom Gotlands län, varigenom Lye kommun skulle överföras från Hemse till Ljugarns distrikt, måtte förordna, att kommunen fortfarande skall tillhöra Hemse provinsialläkareditrikt liksom hittills.
Som stöd för framställningen enföres, att genom den ifrågasatta överföringen befolkningen inom kommunen skulle få det mycket besvärligare och kostsammare än hittills beträffande erhållande av läkarvård och medicin. Visserligen äro, avstånden från kommunen till läkarstationerna i de nämnda distrikten ungefär desamma, men genom begagnande av järnvägen mellan Hemse och Stånga stationer kunna både läkarens sjukmottagningar inom kommunen och kommuninnevånares besök hos läkaren i dennes bostad i Hemse ske betydligt bekvämare och mindre kostsamt än om kommunen skulle överföras till Ljugarns distrikt, till vilken ort järnvägsförbindelse ej finnes, utan, skulle sockenborna i Lye för varje gång läkaren måste hämtas göra tvenne dyrbara skjutsar fram och åter. Därtill kommer, att då endast ett mindre medikamentsförråd finnes i Ljugare, en tredje resa ofta skulle få göras till Hemse för att där hämta medicin. En sådan anordning skulle naturligtvis bli mycket obekväm och betungande för sockenborna, särskilt för arbetarebefolkningen och tjänstemännens som ej, äga egna dragare.
Med Ljugarn har Lye, enligt vad kommunalstämman förklarar, ingen nämnvärd förbindelse, då däremot förbindelsen med Hemse är synnerligen livlig. Där finns nämligen veterinär, postkontor, apotek, folkhögskola, och kommunens handelsförbindelser äro ofta inriktade på Hemse
(H. B.)

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Kronohäktet.)
Också en förfalskningshistoria.

Rannsakning har i dag hållits med kopparslagariarbetaren Axel Boberg och järnarbetaren Erik Lindberg från Stockholm tilltalade den förre för förfalskning och den senare för delaktighet i samma brott.
Båda de tilltalade hade under juni 1919 tillsamman med en arb. Sven Gustafsson vistats i Hemse, men saknat arbete. Gustafsson hade då tröttnat och önskat återvända till Stockholm och de båda tilltalade hade genom sammanskott av sina sista slantar hjälpt honom med respengar. I gengäld hade Gustafsson, som bett kamraterna tillvarataga möjligen till honom ankommande post, lämnat dessa muntlig tillåtelse att utkvittera eventuella penningförsändelser och gottgöra sig dessa som avbetalning. Dagen efter Gustafssons avresa hade också till honom ankommit en postanvisning, som de tilltalade i god tro utkvitterat på så sätt, att Boberg skrivit Gustafssons namn och Lindberg bevittnat med sin egen namnteckning. Omedelbart hade också Lindberg genom ett kortbrev underrättat Gustafsson om utkvitterandet. Trots detta hade emellertid avsändaren, Gustafssons fader, med Gustafssons vetskap reklamerat anvisningen, för att återbekomma beloppet.
Först hördes målsägaren Gustafsson ganska ingående om sina förut lämnade uppgifter. Han gjorde ett föga vederhäftigt intryck och uppgifterna voro rätt så slingrande. Länsnotarien Ragnar Jacobsson, av länsstyrelsen förordnad som biträde åt de tilltalade, framställde anmärkning mot rättens sätt att höra Gustafsson, då denne vore målsägare, icke tilltalad.
Båda de häktade hördes därefter, först var för sig och sedan på en gång. Båda vitsordade ovan nämde version om händelseförloppet, vilket även vidgicks av målsägaren. Åklagaren, landsfogde G. A. Broms, framhöll, att den lämnade tilåtelsen icke inneburé rätt att teckna Gustafssons namn och yrkade ansvar å de tilltalade med hänsyn till vad redan vid polisförhöret framkommit.
Rättegångsbiträdet ansåg häktningsåtgärden obefogad och yrkade han häktades frikännande och att de omedelbart måtte försättas på fri fot.
Efter en stunds enskild överläggning biföll rätten detta sistnämda yrkande, varigenom båda således fullkomligt frikändes från allt ansvar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Auktion vid Bara i Etelhem.

Med av upphörande av jordbruket låta herr J. P. Sandelius genom auktion, Kom förrättas å Bara gård i Etelhem onsdagen den 21 innevarande mars kL 10 f. m., försälja 4 st. större prima draghästar, därav 2 ardennerston, 2 kor, 1 kviga; yttra redskap, däribland åkvagn åkkärra, promenadvagn, arbetsvagnar, kälkar, plogar, harvar, ringvält, hästrävsa, slätter-, sånings- och hackelsemaskin, selar, höpress, hiss, diverse handredskap m. m., 1 större parti hö i pressade balar, halm, fodersäd rotfrukter.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 11 mars 1920.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Dödsfall. Margit

Mitt allt på jorden min lilla Margit insomnade stilla i dag kl. 10 e. m, i en ålder av 18 år och 4 mån., lämnande mig och anförvanter i outsäglig sorg.
Hemse den 14 mars 1920.
Theodora Båtelsson, född Norrby.

Dödsannons

Ske Din vilja, 0 Gud, ty Du år den gode herden som bår Ditt kåra lamm igenom mörka dalen till homlens glädje fram.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Dödsfall. Charlotta Margareta Johansson

Härmed tillkännagives att vår kära älskade moder Charlotta Margareta Johansson, född Persdotter, efter ett svårt lidande gilla avsomnade i dag, I tron på aln Frälsare, I sitt 83:dje levnadsår, arid och saknad av barn och barnbarn.
Hemse den 11 mars 1920.
Frida Johansson.
Saliga äro de döda, som i Herranom dö.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.

Auktion vid Bara i Etelhem.

Med anledning av upphörande av jordbruket låter herr J. P. Sandelius genom auktion, som förrättas å Bara gård i Etelhem onsdagen den 24 innevarande mars kl. 10 f. m., försälja 4 st. större prima draghästar, därav 2 ardennerston, 2 kor, 1 kviga; yttre redskap, däribland åkvagn, åkkärra, promenadvagn, arbetsvagnar kälkar, plogat harvar, ringvält, hästrävsa, slåtter-, sånings- och hackelsemaskin, selar, höpress, hiss, diverse handredskap m. m., 1 större parti hö i pressade balar, halm, fodersäd och rotfrukter.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande Oktober.
Hemse den 11 mars 1920.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Av spanska sjukan,

som under sin nya turné i landet hittills icke hemsökt Gotland, ha nu 5 fall, eldigt anmälan till förste provinsialläkaren d:r N. Åkesson, inträtt i Slite (icke i Hemse, såsom oriktigt uppgivits i en platstidning).
Samtliga fallen äro emellertid av lindrig natur, och d:r Åkesson förklarade på förfrågan, att någon fara för sjukdomens vidare spridning eller utveckling till epidemiartad karaktär knappast vore för handen.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 9 mars 1920.
N:r 57.

Lysning

Olle Eliasson o Frida Lundqvist. Lärbro – Hemse.

Lysning till äktenskap emellan furiren Harvey Johan Ivan Gardelin och Gunhild Vendla Maria Rohnström, emellan muraren Gideon Edvard Emanuel Pussen och tjänarinnan Ellen Linnéa Karlsson, samtliga från Visby Domk. förs., samt emellan järnsvarfvaren Adolf Harry Karlsson från Nährs i Othem förs. och Kally Johanna Margareta Jakobsson
från Visby Domk. förs.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Av smittosamma sjukdomar

inträffade här i länet under senare hälften av februari månad följande antal anmälda fall, nämligen av nervfeber 7 (2 i Visby, 4 i Visby prov.-läkaredistrikt och 1 i Slite d:o), av scharlakansfeber 2 i Visby och av difteri 15 (3 i Visby, 8 i Visby provläkaredistrikt, 1 i Hemse d:o och 3 i Slite d:o).

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.