Hemse. Firma Einar Söderlund.

Ur, Optik & Radioaffär. Storgatan. Hemse. Tel. 102.
Innehavarenvar började lära inom yrket vid aderton års ålder hos firma Hamring i Hemse. Denna anställning innehade han i fyra år, varefter han arbetade hos urmakarmästare Karl Norrby i ett år. Han återkom därefter till sin förra principal, och var anställd hos denne till år 1932, då rörelsen övertogs. Lokalen är stor och ljus samt fullt modernt inredd. Den är försedd med tre stora skyltfönster samt glasdiskar, glasmontrar och fack, varför lagret är synnerligen väl överskådligt. Allt som hör till en välsorterad affär i branschen försäljes och repareras. En elev är anställd i rörelsen.

Einar Wilhelm Söderlund är född den 25 juni 1909 och son till stuveriförman Alfred Söderlund o. h. h. Agnes f. Enocksson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Hemse. Firma C. A. Bergström.

Hemse. Firma C. A. Bergström.

Byggnadsrörelse. Hemse. Tel. 67.
Rörelsen grundades av farfaden till nuvarande innehavaren. Den innehades sedan av hans son, Alfred Bergström, och övertogs vid dennes frånfälle 1937 av Carl August Bergström. Firman är en av södra Gotlands ledande företag inom sin bransch och har under åtrens lopp anförtrotts uppförandet av ett stort antal kommunala, offentliga och privata byggnader. Bland dessa kunna mämnas nybyggnaderna för Gotlands läns folkhögskola och lantmannaskola, Gotlands banks nybyggnad, posthuset samt kommunalhuset, samtliga i Hemse. Firman har utfört arbeten på olika platser över hela Gotland. Mellan tio och femton personer har sysslsättning vid företaget.

Carl August Bergström är född den 22 augusti 1889 och son till byggmästaren Alfred Bergström o. h. h. Anna f. Bengtsson, 1919 gifte han sig med Maria Heidenberg. Barn: Ingrid född 1920, och Henning född 1922.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Hemse. Bröderna Jakobssons

Hemse. Bröderna Jakobssons

Brunnsborrningdaffär. Box 46. Hemse. Tel. 14.
Företaget startade av nuvarande innehavarnas fader, fabrikör J. O. Jakobsson, år 1912 och drevs av honom till hans död 1934. Rörelsen övertogs 1940 av sönerna Tord och Hilding Jakobsson, som tidigt erhållit sin utbildning vid firman. Fabrikslokalerna äro stora och modernt utrustade. Tillverkningen utgöres av brunnsborrningsmaskiner. Grundaren erhöll på sin tid patent för en uppfinning på området. Allehanda reparationsarbeten utföras, och arbetsfältet sträcker sig över hela Gotland. Utom innehavarna äro upp till 6 personer sysselsatta i rörelsen.

Tord Per Jakobsson är född den 1 augusti 1906. Han är sedan 1937 gift med Helga Vetterlund. Barn: Britt, född 1938, och Lennart, född 1940.
Hilding Brynolf Jakobsson är född den 9 september 1918. Han är sedan 1940 gift med Betty Johansson.
De äro söner till fabrikören J. O. Jakobsson o. h. h. Selma f. Rånsten.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Postkungörelse.

Enär vinterpostföringen mellan Westervik och Wisby kommer att upphöra med de resor, som af postångfartyget ’Sofia’ vetkställes från Westervik den 7 och från Wisby den 9 innevarande månad, kommer postförbindelsen mellan fastlandet och Gotland att, från och med den 9 April och tillsvidare under sommaren, med ångfartygen ”Wishy” och ”Gotland” underhållas på det sätt, att ett af förenämnde fartyg afgår:
från Wisby till Stockholm Lördagar, Söndagar och Onsdagar från och med den 11;
från Stockholm till Wisby Måndagar, Onsdagar och Fredagar från och med den 8;
från Wisby till Kalmar Torsdagar från och med den 9, samt
från Kalmar till Wisby Lördagar från och med den 11; allt å tider, som i tidningarne närmare uppgifves.
Försändelser med dessa lägenheter böra, de dagar ångfartygen härifrån afgå, här inlemnas: bref under rekommendation, postanvisningar eller postförskott samt paketer till kl. 4 1/2 e. m., öfriga försändelser till kl. 5 1/2 e. m.
I följd af ofvannämnde förändring i fastlandsposten, förändras äfven postgången inom ön från och med des 11 sålunda, att posterna afgå: från Wisby till samtliga postanstalterna Tisdagar och Lördagar kl. 8 f. m., eller så snart de med ångfartyget ankomne, till landet adresserade försändelser kunnat expedieras, dock i intet fall sednare än kl. 10 f. m., från Wamlingbo — öfver Burgsvik — Hemse och Klintehamn — Tisdagar och Fredagar kl. 6 1/2 e. m., från Slite Onsdagar och Lördagar kl. 7 1/2 f. m., från Fårö öfver Fårösund samma dagar kl. 3 1/2 f. m., från Ljugarn samma dagar kl 5 f. m., från Katthammarsvik Onsdagar kl. 6 f.
och Fredagar kl 5 1/4 e. m., från Ronehamn Tisdagar och Fredagar kl. 8 e. m., från Guldrupe, genom Roma, Onsdagar och Lördagar kl. 5. f. m.
Försändelser, som önskas härifrån med dessa poster befordrade, böra inlemnas Måndagar och Fredagar: rekommenderade bref, postanvisningar, postförskott och paketer till kl. 6 e. m., öfriga försändelser till 7 e. m.
Wishy Postkontor den 4 April 1874.
A. EHRENHOFF.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Att Debetsedlar

å 1873 års Kronanskylder komma att med posten d. 20 d:s härifrån afsändas till kronofjerdingsmännen inom Fardhems, Habblinge, Hemse, Hoburgs, Gröttlinge, Burs och Garda ting, för att de skattskyldige tillhandahållas, varder härmed tillkännagitvet.
Gotlands Södra häradsskrifvarekontor den 17 Februari 1874.
C. A. Ljungholm.
Wisby Landskontor d. 19 Febr. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Jernvägsfrågan.

Vi nämnde i föregående nummer, att kungl. maj:ts betallningshafvande anmodat ordföranderne för stadsfullmäktige i Visby och kommunalstämmorna att höra fullmäktige och stämmorna rörande detta ärende samt derefter inom juni månads utgång detta år inkomma med protokoll öfver det beslut, som i anledning deraf fatsts. Denna uppmaning åtföljes af en skrifvelse från Interimstyrelsen för anläggande af jernvägar på Gotland, hvilken skrifvelse vi anse vara af den vigt, och dess innehåll så beaktansvärdt att vi ej tveka att här intaga den. Den har följande lydelse:
”Sedan Interimstyrelsen för anläggande af jernvägar på Gotland anmodat Löjtnanten vid Väg- och Vattenbyggnads Corpsen Herr J. E. Hagdahl att efter verkstälda undersökningar uppgöra kostnadsförslag å jernvägar uti förut antydda sträckningar; samt löjtnanten Hagdahl efter fullgjordt åtagande numera till styrelsen aflemnat berörda förslag, upptagande:
dels en jernväg med utgångspunkt från Visby öfver Dede mot Burgsvik med stationerna Visby, Dede, Roma, Väte, Hejde, Etelhem, Stånga, Hemse, Hafdhem, Fide och Burgsvik:
dels bibana från Hemse till Ronehanm, med station å sistberörde ställe;
dels bibana från Simunde till Klintehamn med stationer vid Klintehamn och Klintebys;
dels jernväg från Dede mot Fårösund med stationerna Röstäde, Krampebro, Grausne, Furubjers, Austris, Lärbro, Rute och Fårösund,
dels ock bibana från Austris till Slite med stationer vid Othemars och Slite;
hvilka, företagna jernrägssträckningar tillsammans utgöra en längd af 16 mil 2,200 fot och skulle betinga en kostnad i ett för allt, rörligt materiel inberäknadt, af 2,925,000 kronor;
så får Interims Styrelsen, som nu i första hand har att utröna, i hvad mån bidrag medelst aktieteckning till dessa jenbanors anläggande kunna påräknas från Länets kommuner och enskilda personer innan bidrag kan påräknas af staden och af länets Landsting, härmed anmoda Kommunal-Ordförandena att till teckning hvar inom sin kommun af såsom kommunen som enskilda framlägga de teekningslistor, som komma att ordföranderne tillhandahållas samt, efter det teckningen blifvit verkstäld, insända till konungens befallningshafvande i länet såväl utdrag at kommunalstämmans i frågan förda protokoll jemte teckningslistorna innan utgången af nästa Juni månad.
Styrelsen har ansett hvarje aktie böra ställas på 100 kronor, hvaraf en fjerdedel hvarje gång med en mellantid mellan hvarje uppbörd af minst 1 månad borde uppbäras, derest anslag af staten jemte aktieteckning af landsting, kommuner och enskilde kunde åstadkommas till belopp af sammanlagdt minst halfva anläggningskapitalet eller 1,412,500 kronor. Hvad i öfrigt erfordras för jernvägsbyggnaden skulle obligationer upplånas mot pant af jernbanan och materiel. Skulle anslag och teckning för nämnda belopp icke kunna åstadkommas, kommer ä sammanträde, som genom Interims-Styrelsen varder kungjordt i ortens alla tidningar och länets allmänna kungörelser, att af tecknade aktieegare, afgöras om vidare åtgärd med jernvägsanläggningen under sådana förhållanden hör i större eller mindre mån vidtagas.
Länets Landsting kommer, sedan teckningen fullbordats och erforderliga anslag beviljats, att slutligen närmare
bestämma sträckningen af jernbanan samt läget för stationerna, dock endast i så måtto att planen för jernvägsbyggnaden icke ma i hufvudsakliga delar rubbas och att derigenom jernvägsanläggningen icke fördyras.
Som erfarenheten städse visat, att ett lands välstånd och framåtskridande nästan uteslutande beror af lätta kommunikationer, torde icke behöfva närmare redogöras för fördelarne af en jernväg å Gotland; och förväntar Interimstyrelsen att Gotlands komnunor och enskilda innebyggare, som hafva fördel af dessa kommunikationsanstalter, skola uppbinda all sin förmåga till vinnande af ett ändamål, som antagligen skall mångdubbelt ersätta deras uppoffringar.
Hvad beträffar kommunernas deltagande i föreslagna aktieteckningen, så för att denna teckning icke skall blifva allt för kännbar för kommunens nuvarande medlemmar, föreslås att medel dertill anskaffas medelst amorteringslån, hvilka styrelsen vill, om sådant erfordras, söka anskaffa mot kommunens förbindelse på 20 till 40 år och mot en räntefot af 5 eller 5 1/2 procent samt kapitalatbetalning i mån af lånetiden.
Framdeles och sedan sig visat i hvad mån aktieteckningen framskridit, vill Styrelsen sammankalla aktieegarne dels för att öfverlägga om ärenden, som kunna stå i sammahang med jernvägsföretaget dels ock för att om teckningen visar anledning till antagande att jernväg kan åstadkommas, utse ledamöter uti den styrelse, som då kan få hemyndigande af aktieegarne att ärendet vidare handlägga, Visby den 9 Januari 1875.
RUD. HORN.
Rudolf Cramér. L. N. Enequist. A. J. Lyth. Suno Engström. L. Arveson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Auktion vid Oxarfve i Hemse.

Lördagen den 10 instundande April kl. XII på dagen låter Hemmansegaren Olof Hellgren Oxarfve i Hemse medelst offentlig, frivillig auktion, som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja sitt egande, med goda byggnader försedda 1/4:dels mantal Kronoskatte Oxarfve jemte underlydande 1/4:del i Oxarfve vattensåg och qvarn. Hemmanet, som har en egovidd af 173 tld, 29 kappland, belägna på sex, ställen, utbjudes först i mindre delat oeh sedan i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta skeende anbud.
På hemmanet, som är beläget utmed allmänna landsvägen i socknens bördigaste trakt, finnes, utom skog för husbehof, omkring 5 tid besådda med hvete och råg, 9 tld redd jord för vårsådd och 9 á 10 tld träde. Årligen födas aderton storkreatur samt 8 á 10 moderfår. Ett intecknadt amorteringslån å 3,000 kronor kan få öfvertagas, och får egendomen genast efter försäljningen tillträdas.
Betalningen och öfrige vilkor skola före utropet tillkännagifvas, kunnande hugade spekulanter läre auktionen erhålla upplysning om hemmanets beskaffenhet m. m., om de hänvända sig till egaren på stället eller undertecknad, anmodad auktionsförrättare.
Alfva och Gudings d. 13 Mars 1875.
And. Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Auktion vid Oxarfve i Hemse.

Lördagen den 10 instundande April kl. XII på dagen låter Hemmansegaren Olof Hellgren Oxarfve i Hemse medelst offentlig, frivillig auktion, som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja sitt egande, med goda åbyggnader försedda 1/4:dels mantal Kronoskatte Oxarfve jemte underlydande 1/4:del i Oxarfve vattensåg och qvarn. Hemmanet, som har en egovidd af 173 tld, 29 kappland, belägna på sex ställen, utbjudes först i mindre delar och sedan i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta skeende anbud.
På hemmanet, som är beläget utmed allmänna landsvägen i socknens bördigaste trakt finnes, utom skog för husbehof, omkring 5 tld besådda med hvete och råg, 9 tid redd jord för vårsådd och 9 á 10 tld träde. Årligen födas aderton stor-kreatur samt 8 á 10 moderfår. Ett intecknadt amorteringslån å 3,000 kronor kan få öfvertagas, och får egendomen genast efter försäljningen tillträdas.
Betalningen och öfrige vilkor skola före utropet tillkännagifvas, kunnande hugade spekulanter före auktionen erhålla upplysning om hemmanets beskaffenhet m. m., om de hänvända sig till egaren på stället eller undertecknad, anmodad auktionsförrättare.
Alfva och Gudings d. 13 Mars 1875.
And. Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.