Roma. Firma O. H. Kahlström.

Roma. Firma O. H. Kahlström.

Dam- & Herrskrädderi. Roma Kloster. Tel. 24.
Skräddarmästare Kahlström började redan som mycket ung lära yrket hos sin fader i dennes skrädderirörelse i Roma, där han, efter en tids kondition i Stockholm, kvarstannade till 1918, då egen firma startades. Nuvarande fastighet uppförde han 1923. Lokalerna äro rymliga och tidsenligt inredda. Verksamheten bedrives som såväl dam- som herrskrädderi, och alla till branschen hörande arbeten utföras. En stor kundkrets gynnar företaget, som sysselsätter innehavaren jämte en dotter.

Olof Henrik Kahlström är född den 1 oktober 1891 och son till skräddarmästaren Alfred Kahlström o.h.h. Amanda f. Viman. Sedan 1916 är han gift med Linda Bergvall. Döttrar: Dagmar, född 1916, och Gertrud, född 1925.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Roma. Firma Josef Nilson.

Roma. Firma Josef Nilson.

Plåtslageri. Roma Kloster. Telefon 75.
Som fjortonårig kom innehavaren i yrkeslära i Klintehamn hos plåtslagarmästare Josef Pettersson, och efter en fyraårig anställning där startade han jämte en kompanjon egen firma på platsen. Denna rörelse drevs under tre år. Åren 1930-1032 tjänstgjorde plåtslagare Nilson som sjukvårdsvikarie vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala, och sistnämnda år startade han sin nuvarande rörelse, som senare överflyttades till en av innehavaren uppförd verkstadsfastighet. Samtidigt härmed uppfördes även en privatvilla på tomten. Verkstaden är stor och välinredd samt förfogar över moderna maskiner. Firman har bl. a. tillverkning av rostfria diskbänkar, soptunnor, fläktledningar, plåtkaminer, tvättbaljor och ventilationshuvar. Bland firmans kunder märkes I 18, Svenska sockerfabriks A.-B. i Roma och vägdistrikten över hela Gotland.

Oscar Emil Josef Nilson är född den 6 februari 1907 och son till jordbrukaren Otto Nilsson o.h.h. Karolina f. Pettersson. 1935 gifte han sig med Greta Linnéa Lundin. Barn: Hans, född 1935, Kerstin, född 1937, och Bengt, född 1940.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Havdhem. Firma Bröderna Karlström.

Skrädderi- & Benlädnadsaffär. Havdhem. Telefon: 19.
Innehavaren började lära i yrket hos sin fader, vilken hade skrädderi i Halla, Gotland. De konditionerade sedan alternativt hos fadern i Halla och hos en broder i Roma, vilken innehade skrädderirörelse därstädes. År 1921 avled fadern och år 1928 startade bröderna nuvarande rörelse i Havdhem, genom övertagande av skräddarmästare H. Ronanders skrädderi. Rörelsen var till en början förlagd till hyrd lokal, men år 1934 öppnades beklädnasaffär och skrädderiet inflyttade samtidigt i den egna fastigheten. Innehavarna äro kända som skickliga yrkesmän. Allt som hör till branschen utföres såväl av nytillverkning som reparation. Firman har under de gångna åren ständigt ökat sin omsättning. Affärslokalen är stor, ljus och fullt modern inredd med kasettdiskar m. m. Försäljningen omfattar allt som hör till en välsorterad skrädderiaffär.

Ehrnfrid Viktor Karlström är född den 26 januari 1898 och gift sedan 1936 med Nelly Eriksson. Barn: Annita, född 1939, och Harriet, född 1941.
Bertil Amandus Karlström är född den 3 mars 1905 och gift sedan 1940 med Anna Olsson. Barn: Christina, född 1941.
De äro söner till skräddarmästare Alfred Karlström o. h. h. Amanda f. Viman.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Karby. Firma J. E. Jacobsson.

Karby. Firma J. E. Jacobsson.

Speceri- & Diversehandel. Karby. Tel. Roma 165.
Vid tjugotvå års ålder fick J. E. Jacobsson anställning i Hällvi Konsumaffär, där han stannade till 1928, då han kom till Otto G. Ohlsson filial, Ala. Efter kondition vid firma Enström & C:o i Karby 1929-1931 startade innehavaren egen rörelse i Stenkyrke. Denna drevs till 1939, vilket år innehavaren övertog nuvarande företag. Affärslokalen är centralt belägen, tidsenligt inredd och försedd med två stora skyltfönster. Försäljningen omfattar alla slag av specerier, diversevaror och lantmannaprodukter. Innehavaren är poststationsföreståndare för Karby poststation. Tre biträden äro anställda i företaget.

Johan Eric Jacobsson är född den 21 juli 1900 och son till smedsmästaren Oskar Jacobsson o. h. h. Ida f. Kviberg. Han gifte sig 1:a gången med Ebba Andersson. Barn: Sonja, född 1924. Sedan 1933 är han gift med Ingeborg Enström.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Etelhem. Firma Gustaf Lawergren.

Speceri- & Diverseaffär. Etelhem. Tel. 16.
Innehavaren började inom branschen hos köpman Hj. Bergström i Roma vid fjorton års ålder. Efter en treårig anställning där, flyttade han till firma Carl Tibblin i Flen, där han arbetade i ett år. Han fick sedermera anställning i firma Ingvaldsson i Åtvidaberg och arbetade där tills han 1933 övertog sin nuvarande rörelse. Affärslokalen är ljus och rymlig med två stora skyltfönster och modern inredning med glasmontrar och glasdiskar samt fack för skilda ändamål. Försäljningen omfattar allt som hör till en välsorterad speceri- och diverseaffär och ett välsorterat lager av alla till branschen hörande varor föres. Två biträden äro anställda i företaget. Affärsfastigheten, som uppfördes 1937, inrymmer affärslokal, kontor, lagerlokal och bostadsvåning. Den är taxerad till 20.500 kr och brandförsäkrad för 35.000 kr. Innehavaren är medlem i Gotlands Köpmannaförbund och Köpmansgillet i Visby.

Gustaf Harald Lawergren är född den 14 februari 1897 och son till garvaren och läderhandlaren Theodor Lawergren o. h. h. Hilda f. Gardell, samt gift sedan 1924 med Karin Perman. Barn: Rune, född 1925, Rolf, född 1927, Harriet, född 1928, Kurt, född 1930, och Bo, född 1932.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Egendomen Takstens i Lärbro

bestående af 15/32:dels mantal kronoskatte Takstens, 7/8:dels mantal kronoskatte Norden Ihre och 1/2 mantal kronoskatte Kejlungs, samt utgården Hultungs bestående af 1/4:dels mantal kronoskatte och 1/8:dels mantal kronoskatte Stenstugu belägen circa 1 1/2 mil från hufvudgården.
Till års-arrende återstår å den till Roma Kungsgård lydande ängslägenheten Skenholmen, som lemnar en årtig afkastning af omkring 600 lisp. hö.
Hufvudegendomen, hvilken är en af Gotlands större possesioner och i anordning med byggnaden, trädgård och parkanläggningar fullt motsvarande nutidens fordringar på prydlighet och beqvämlighet, är försedd med alla behöfliga åbyggnader neml.:
a). Manbyggnad af sten under tegeltak, innehållande i tvenne våningar rum, rymligt kök och skafferi, erforderliga garderober, en större torkvind samt 2:ne källare för mjölk och rotfrukter.
b). Tvenne flygelbyggnader, den ena med 4 rum och kök, inredd till Meijeri och försedd med alla till en ordnad mjölkhushållning erforderliga inventarier; den andra till tvenne rum och kök.
c). En större stallbyggnad med drängstuga och brygghus.
d). Ladugårdsbyggnad af sten med stall, oxhus och kostall under samma tak; allt väl inredt och ordnadt.
e). En större nyligen upplärd sädeslada af sten under spåntak med ett nybygdt och väl konstrueradt tröskverk.
f). Magasin med tvenne bottnar.
g). En vädergvarn i fullgodt stånd med ett par stenar.
Dessutom finnes på egorna 8 st. statbyggnader, inredda för 16 hushåll, 2 smedjor, 2 vagnshus, redskapsbod, m. fl. mindre byggnader.
Alla byggnader äro i godt skick och brandförsäkrade i Häradets brand. stodsförening.
Enligt öfver hufvudegendomen befintliga kartor och beskrifning innehåller densamma en vidd af omkring 2,545 tunland, hvaraf circa:
252 Tunland Åker,
74 Tunland Äng,
335 Tunland Odlingsmark,
235 Tunland Myr
1636 Tunland Skog och Betesmark.
Utgården Hullings innehåller om kring 306 tunland, deraf circa:
59 Tunland Åker,
76 Tunland Äng,
171 Tunland Skog och Betesmark.
Å den samma finnes, utom åbyggaderna, inredda efter nutidens fordringar, en i endt stånd, varande kalkugn.
Båda egendomarna säljas tillsammans till ytterst billigt pris och förmånliga betalningsvilkor om snar handel kan uppgöras.
Alla värmare upplysningar lemnas af consud J. N. Björkander samt Boström & Nilsson i Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Postkungörelse.

Enär vinterpostföringen mellan Westervik och Wisby kommer att upphöra med de resor, som af postångfartyget ’Sofia’ vetkställes från Westervik den 7 och från Wisby den 9 innevarande månad, kommer postförbindelsen mellan fastlandet och Gotland att, från och med den 9 April och tillsvidare under sommaren, med ångfartygen ”Wishy” och ”Gotland” underhållas på det sätt, att ett af förenämnde fartyg afgår:
från Wisby till Stockholm Lördagar, Söndagar och Onsdagar från och med den 11;
från Stockholm till Wisby Måndagar, Onsdagar och Fredagar från och med den 8;
från Wisby till Kalmar Torsdagar från och med den 9, samt
från Kalmar till Wisby Lördagar från och med den 11; allt å tider, som i tidningarne närmare uppgifves.
Försändelser med dessa lägenheter böra, de dagar ångfartygen härifrån afgå, här inlemnas: bref under rekommendation, postanvisningar eller postförskott samt paketer till kl. 4 1/2 e. m., öfriga försändelser till kl. 5 1/2 e. m.
I följd af ofvannämnde förändring i fastlandsposten, förändras äfven postgången inom ön från och med des 11 sålunda, att posterna afgå: från Wisby till samtliga postanstalterna Tisdagar och Lördagar kl. 8 f. m., eller så snart de med ångfartyget ankomne, till landet adresserade försändelser kunnat expedieras, dock i intet fall sednare än kl. 10 f. m., från Wamlingbo — öfver Burgsvik — Hemse och Klintehamn — Tisdagar och Fredagar kl. 6 1/2 e. m., från Slite Onsdagar och Lördagar kl. 7 1/2 f. m., från Fårö öfver Fårösund samma dagar kl. 3 1/2 f. m., från Ljugarn samma dagar kl 5 f. m., från Katthammarsvik Onsdagar kl. 6 f.
och Fredagar kl 5 1/4 e. m., från Ronehamn Tisdagar och Fredagar kl. 8 e. m., från Guldrupe, genom Roma, Onsdagar och Lördagar kl. 5. f. m.
Försändelser, som önskas härifrån med dessa poster befordrade, böra inlemnas Måndagar och Fredagar: rekommenderade bref, postanvisningar, postförskott och paketer till kl. 6 e. m., öfriga försändelser till 7 e. m.
Wishy Postkontor den 4 April 1874.
A. EHRENHOFF.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Jernvägsfrågan.

Vi nämnde i föregående nummer, att kungl. maj:ts betallningshafvande anmodat ordföranderne för stadsfullmäktige i Visby och kommunalstämmorna att höra fullmäktige och stämmorna rörande detta ärende samt derefter inom juni månads utgång detta år inkomma med protokoll öfver det beslut, som i anledning deraf fatsts. Denna uppmaning åtföljes af en skrifvelse från Interimstyrelsen för anläggande af jernvägar på Gotland, hvilken skrifvelse vi anse vara af den vigt, och dess innehåll så beaktansvärdt att vi ej tveka att här intaga den. Den har följande lydelse:
”Sedan Interimstyrelsen för anläggande af jernvägar på Gotland anmodat Löjtnanten vid Väg- och Vattenbyggnads Corpsen Herr J. E. Hagdahl att efter verkstälda undersökningar uppgöra kostnadsförslag å jernvägar uti förut antydda sträckningar; samt löjtnanten Hagdahl efter fullgjordt åtagande numera till styrelsen aflemnat berörda förslag, upptagande:
dels en jernväg med utgångspunkt från Visby öfver Dede mot Burgsvik med stationerna Visby, Dede, Roma, Väte, Hejde, Etelhem, Stånga, Hemse, Hafdhem, Fide och Burgsvik:
dels bibana från Hemse till Ronehanm, med station å sistberörde ställe;
dels bibana från Simunde till Klintehamn med stationer vid Klintehamn och Klintebys;
dels jernväg från Dede mot Fårösund med stationerna Röstäde, Krampebro, Grausne, Furubjers, Austris, Lärbro, Rute och Fårösund,
dels ock bibana från Austris till Slite med stationer vid Othemars och Slite;
hvilka, företagna jernrägssträckningar tillsammans utgöra en längd af 16 mil 2,200 fot och skulle betinga en kostnad i ett för allt, rörligt materiel inberäknadt, af 2,925,000 kronor;
så får Interims Styrelsen, som nu i första hand har att utröna, i hvad mån bidrag medelst aktieteckning till dessa jenbanors anläggande kunna påräknas från Länets kommuner och enskilda personer innan bidrag kan påräknas af staden och af länets Landsting, härmed anmoda Kommunal-Ordförandena att till teckning hvar inom sin kommun af såsom kommunen som enskilda framlägga de teekningslistor, som komma att ordföranderne tillhandahållas samt, efter det teckningen blifvit verkstäld, insända till konungens befallningshafvande i länet såväl utdrag at kommunalstämmans i frågan förda protokoll jemte teckningslistorna innan utgången af nästa Juni månad.
Styrelsen har ansett hvarje aktie böra ställas på 100 kronor, hvaraf en fjerdedel hvarje gång med en mellantid mellan hvarje uppbörd af minst 1 månad borde uppbäras, derest anslag af staten jemte aktieteckning af landsting, kommuner och enskilde kunde åstadkommas till belopp af sammanlagdt minst halfva anläggningskapitalet eller 1,412,500 kronor. Hvad i öfrigt erfordras för jernvägsbyggnaden skulle obligationer upplånas mot pant af jernbanan och materiel. Skulle anslag och teckning för nämnda belopp icke kunna åstadkommas, kommer ä sammanträde, som genom Interims-Styrelsen varder kungjordt i ortens alla tidningar och länets allmänna kungörelser, att af tecknade aktieegare, afgöras om vidare åtgärd med jernvägsanläggningen under sådana förhållanden hör i större eller mindre mån vidtagas.
Länets Landsting kommer, sedan teckningen fullbordats och erforderliga anslag beviljats, att slutligen närmare
bestämma sträckningen af jernbanan samt läget för stationerna, dock endast i så måtto att planen för jernvägsbyggnaden icke ma i hufvudsakliga delar rubbas och att derigenom jernvägsanläggningen icke fördyras.
Som erfarenheten städse visat, att ett lands välstånd och framåtskridande nästan uteslutande beror af lätta kommunikationer, torde icke behöfva närmare redogöras för fördelarne af en jernväg å Gotland; och förväntar Interimstyrelsen att Gotlands komnunor och enskilda innebyggare, som hafva fördel af dessa kommunikationsanstalter, skola uppbinda all sin förmåga till vinnande af ett ändamål, som antagligen skall mångdubbelt ersätta deras uppoffringar.
Hvad beträffar kommunernas deltagande i föreslagna aktieteckningen, så för att denna teckning icke skall blifva allt för kännbar för kommunens nuvarande medlemmar, föreslås att medel dertill anskaffas medelst amorteringslån, hvilka styrelsen vill, om sådant erfordras, söka anskaffa mot kommunens förbindelse på 20 till 40 år och mot en räntefot af 5 eller 5 1/2 procent samt kapitalatbetalning i mån af lånetiden.
Framdeles och sedan sig visat i hvad mån aktieteckningen framskridit, vill Styrelsen sammankalla aktieegarne dels för att öfverlägga om ärenden, som kunna stå i sammahang med jernvägsföretaget dels ock för att om teckningen visar anledning till antagande att jernväg kan åstadkommas, utse ledamöter uti den styrelse, som då kan få hemyndigande af aktieegarne att ärendet vidare handlägga, Visby den 9 Januari 1875.
RUD. HORN.
Rudolf Cramér. L. N. Enequist. A. J. Lyth. Suno Engström. L. Arveson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.