Passagerarelista.

Från Stockholm: med Klintehamn 29 Juli, konsul Öfverberg, kapten Petterson, hrr Falström, Ström, Herlitz, Lundin, Lindskog, Öberg, fruarna Åberg, Lindskog.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Från sjön.

Engelska ångfartyget Leversons, hemma i Sunderland, har 22 dennes, under resa från Kronstadt i ballast, strandat å Filsands ref på Ösel och dervid erhållit svåra bottenskador. Bergnings: och dykeribolaget Neptun har ditsändt 4 ångfartyg för att lemna fartyget hjelp.
— Från Köbenhavn skrifves i lördags: Skonerten Sofia, kapten Jönsson, hemma i Oskarshamn och på resa från Bremen till Visby med petroleum, påseglades natten till i går i sundet af ett okäridt barkskepp, hvarvid den fick skansbeklädnaden krossad och erhöll någon skada å skrofvet. Barkskeppet fortsatte resan.
— Skeppet Engenie, kapten Lindström, var i dag färdig att afsegla från Ursviken i närheten af Skellefte.
— Engelska ångfartyget Trokadero, fördt af kapten Young, har 25 dennes, under resa från Stettin till Söderhamn i ballast, strandat å Hoburg. Fartyget kom flott samma dag med propellern obrukbar och syntes ufder dageus lopp ligga under segel 5 minuter sydvart om Hoburg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Fröken Emelie Valqvist, Småland; fru Erikson, Stockholm; domprosten Alopseus och domprostiunan Alopeas, Finland; hr E. Nordlander, Stockholm; fröken Anna Näslund, Norrland; kyrkoherde Gustaf Liunér, Saudseryd i Småland; fabrikör Axel Olsson, Gefle; G. G. Nornberg,; Värwland; fru Gunnarson, Gotland; fru Tekla Liljeblad och Josef Liljeblad, Norrköping.
Summa 520.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Utfärdade patent.

(Meddelande från Stockholms patentbyrå),
26 Juli.
Nr 215 Behrus, G, 1. H. och Unruh, F. F. G., 9 år å apparat, benämd sax-elevator för vertikal- och horisoutaltransport.
Nr 216 Dick, Alexander, 8 år åförbättringar i sättet att åstadkomma legeringar afjern, teun, fosfor och bly.
Nr 217 Griivzweig, C. och Hartmann, Paul, 5 är å sätt att med tillsats af kork bereda bygnadsmaterial.
Nr 218 Lundroth. Er: T., 7 år å gräsfröreusvings- och sorteringsmaskin.
Nr 219 Mossberg, E., 5 år å apparat för tillverkning af hvad benämts skrufspik.
Nr 220 Lux, Friedrich, 6 år å preparat att användas för borttagaudet at svatvel ur vätskor och gaser.
Nr 221 Sörensen, Ole, 8 år å plog, benämd universalplog.
Nr 222 Tavernier, A. E., 8 år å garnfiltningsmaskin.
Nr 223 Tholander, Henrik, 10 år å sätt att tillverka blåstri bessemermetall.
Nr 224 Ångström, C. A., 10 år å veffjädringshammare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Under badning

utanför Kopparsvik drunknade idag gossen Vilhelm Östman här från staden. Det är nu andra gången inom några få dagar, som en sådan olyckshändelse inträffat på grund af begär hos föga eller intet simkunnige att gifva sig längre ut än krafterna förslå.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Till Dalhems pastorat,

konsistorielt, 1:sta klass, har i dag vid ansökningstidens utgång endast en sökande anmält sig, nämligen v. pastorn i Endre J. Odin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Det högsta antal badgäster,

som någonsin besökt Visby vattenkuranstalt, har innevarande badtermin att uppvisa. Antalet är nämligen 530.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Bleckslagaren Andersson

låter genom offentlig, frivillig auktion, i sitt hus vid Södra Murgatan, i närheten af Södertorg, fredagen. den, 5 Augusti. från klockan 10 förmiddagen, till den högstbjudande försälja: en symaskin, en byrå, en skänk, en soffa, 2:ne sängar, bord och stolar, glas och porslin, kokkärl och andra kokssaker, en strykugn med 8 jern, diverse sängkläder, en mängd träkärl och andra träsaker, åtskilliga krönta målkärl samt ett större parti nya bleckslageriarbeten af hvarjehanda: slag; erhållande köpare, som förut gjort. sig kände för ordentlighet i betalningsväg, eller som i hvarje fall kunna anses såsom säkre och redbare, betalningsanstånd till den 5 Oktober innevarande år.
Visby den 28 Juli 1881.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Juli 1881
N:r 60

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Visby» 24 Juli, öfverste Klint, häradsh. Krook, konsul Romdahl, hrr Lindberg, Åhlin, Hansen, Olson, Ringdahl, Åstedt, Almgren, Strandberg, Sandberg, Rundberg, Vennerholm; öfverstinnan Stjerngranat, frök:na Anjou, Hökenberg, Hansen, Ödén, Svebelius. — Med »Gotland» 26 Juli, kamrer Stolpe, hrr Nyström, Norberg, Dahlström, Carlsson; borgmästarinnan Cederman, majorskan Kihlman, fru Forsberg, frök:na Hermansson, Otterdahl, Laurin, Näslund, Benckert.

Från Kalmar: med »Tjelvar» 24 Juli, hrr Malmros, Nilsson, Petterson, Nyberg; fru v. Feijlitsen, frök:na Antonsson, Andersson, Ahlgren, Åkerman, Smedberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt. I krafmålet mellan vinhandlaren August Johanson och enkefru Evelina Eklund föll igår utslag, hvarigenom fru Eklund förpliktades att genast vid tvång af utmätning mot qvitto utgifva till hr J. 356 kronor 40 öre. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.

Strandningsmål. Herr August Lindholm i Stockholm hade instämt konsul Arveson och f. v. konsul Karl Falk med yrkande, att de måtte förpliktigas att, hvilken af dem bast gälda gitter, till L. inbetala 2,618 kronor, emedan L. på deras begäran förhyrt ångaren »S. G. Jensen», hvilken stälts till deras förfogande och användts till bergning af ett 1879 vid Gotlands östra kust strandadt fartyg. Hr Arveson uppträdde genom ombud, hvaremot hr Falk ej infunnit sig. För uteblifvandet fäldes br Falk till 2 kronors böter. Målet uppsköts samt ålades sysslomännen i hr A:s konkurs att vid 5 kronors vite för dem hvardera och hr Falk vid 10 kr. vite att komma tillstädes vid målets nästkommande handläggning.

För störande sång fäldes kyparen K. Alyhr till 10 kronors böter.

För djurplågeri var viktualiehandlanden K. Ohlson instämd, emedan en hans häst 5, 6 och 7 dennes, behäftad med öppna sår, användts till körslor. Svaranden genmälde, att då hästen 5 dennes körts till Slite, hade intet sår funnits å kreaturet, som först följande dag återkommit och då haft ett öppet sår; att en förändrad sele 7 dennes påsatts hästen, hvarigenom ingen skada skulle kunna tillfogas hästen, med hvilken man sedan körde; samt att hästen nu vore fullt frisk. För vidare utredning af målet begärde och erhöll åklagaren uppskof.

Norra häradsrätten.
Å. f. borstbindaren Gustaf Ahlstrand i Stenkyrka yrkade kronolänsman J. A. Smedberg och husbonden August Olofson, Nystugu i Tingstäde, ansvar för våld, missfirmelse, förargelseväckande beteende inför rätten m. m. Vid föregående tingssammanträden har half bevisning förebragts, att Ahlstrand hösten 1880 och sistl. Mars måvad å allmän väg oqvädat länsman S. samt att han 11 sistl. Aprilitingssalen hotat ett vittne med dragen knif; genom nyligen afkunnadt utslag har rätten förklarat att, enär Ahlstrand ej egde den fräjd, att han kunde ådömas edgång, — han härför ej kunde fällas till ansvar. Deremot har under målets gång styrkts, att Ahlstrand 22 sistl. Mars å allmän väg med en käpp tilldelat länsman 8. ett slag öfver hufvudet och vid polisförhör oqvädat honom samt under målets handläggning 11 sistl. April och 8 sistl. Juni pådiktat åklagaren tjufnadsbrott och 11 sistl. April i tingssalen varit berusad och druckit bränvin samt sistlidne vår med en käpp sönderslagit två fönsterrutor i Olofsons hus. Ahlstrand fäldes att för uppsåtlig, å allmän väg öfvad misshandel, hvaraf ingen skada följt, att böta 150 kronor; för missfirmelse mot i tjensteutöfning stadd tjensteman att böta 150 kronor; för fylleri och annat förargelseväckande beteende inför rätten att böta 50 kronor och för fönsterutslagning till 50 kronors böter; samt för det han af arghet inför sittande rätt pådiktat åklagaren visst slags brott att undergå fyra månaders fängelse. Vidare förklarade rätten att, om Ahlstrand ej egde tillgång att erlägga böterna, Ahlstrand skulle i ena bot undergå fängelse i 5 månader och 27 dagar, hvarjämte vittnesersättningarne, uppgående till 53 kronor, i ty fall skulle utgå af allmänna medel.

För våldtägt å fjortonåriga flickan Ida Oskaria Elisabet Lundin yrkade kronolänsman J. A. Smedberg och arbetaren Oskar Herman Lundin, Aler i Fleringe, den senare såsom målsman för sin omyndiga dotter, ansvar å husbonden Petter Medin, Nors i Feringe. Vid målets första handläggning utvisades menigheten, hvarefter flickan berättade, att Medin oaktadt hennes motstånd i ett åkdon, som som han kört inåt en skogsväg, öfvat otukt med henne, samt att Media en andra gång försökt detsamma, men ej hunnit fullborda gerningen, enär han öfverraskats af en annan person. Ett vittne berättade, att det varit fråga om förlikning angående denna sak mellan Medin och flickans fader, hvarvid Medin till en början ej sagt något deremot men slutligen förnekat brottet. Häradsrätten har nu afkunnat utslag, hvari förklarades, att Medin mot sitt nekande ej kunde fällas till ansvar.
Vittnesersättning skulle utgå af allmänna medel.

Ersättningsyrkande hade handlanden K. A. Cleve framstält mot husbonden Jakob Olofson, Utöja i Fleringe, och klockaren Detlof Veström i Fleringe. Käromålet blef af rätten ogilladt.

Fordringsmål. Hemmansegare P. Bergström i Sjonhem yrkade ersättning af hemmansegare L. P. Hallgren, Tule i Halla, såsom förmyndare för Katarina Davidsdotter, för föda och kläder, som den sistnämda af Bergström erhållit under vilkor, såsom B. påstod, af framtida- betalning. Fordringsanspråken ogillades.
— Till A. Stenberg, Tynings i Hangvar, ålades enkan Kristina Ljunggren vid Othemars att genast vid tvång af utmätning mot qvitto betala 50 kronor jämte 5 procents ränta från stämningsdagen tills betalning sker, hvarjämte Kristina Ljunggren förpliktades betala rättegångskostnader med 35 kronor.
— Kristina Ljunggren hade uttagit genstämning mot A. Stenberg, som förpliktades ersätta henne med 33 kronor 22 öre samt utgifva rättegångskostnader med 12 kr. 50 öre.

Angående klander å redovisning hade f. källarmästare N. M. Andersson i Slite uttagit stämning å kronolänsman J. A. Smedberg och landtbrukare J. P. Stengård vid Spillings, hvilka varit rättens ombudsman och syssloman i Anderssons konkurs. Yrkandet mot länsman S. ogillades, enär han såsom rättens ombudsman förklarades ej skyldig lemna A. någon redovisning, hvaremot Stengård ålades att till A. redovisa 214 kronor 92 öre. Stengård förpliktades vidare att, enär hans redovisning af boets förvaltning i en mängd afseende vore felaktig och A. ej utan rättegång kunnat vinna rättelse härutinnan, ersätta A. hans rättegångskostnader med 50 kronor och förklarades länsman S. sjelf få vidkännas sina kostnader i målet, hvarjämte parternas ansvarsyrkanden å hvarandra ogillades. Slutligen ålades Andersson att vid utmätnings tvång till länsman S. mot qvitto betala 116 kronor 38 öre för af länsman S. förskjutna medel till massans utgifter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59