Visby domkapitel.

Vid domkapitlets sammanträde 10 dennes uppfördes ende sökanden till Dalhems pastorat v. pastor J. Odin i Endre å första förslagsrummet. Fråga uppstod derefter om anslående af ny ansökan till 2 och 3 förslagsrummen, hvarvid yngste ledamoten i konsistoriet, lektor Fagerholm, med hvilken lektorerna Soderberg och Bergman förenade sig, röstade för att ny ansökningstid till de båda återstående förslagsrummen genast vid detta domkapitlets sammanträde enligt allmän praxis borde anslås. Mot nämda beslut afgaf biskop Anjou skriftlig reservation, hvarij uttalades den åsigt, att, då lagar och författningar ej lade något hinder för ett uppskof med utsättande af ny ansökningstid, sådant uppskof borde meddelas, enär de två prester, som äro uppförda å förslaget till Fårö, äro de enda extra ordinarie inom stiftet, hvilka äro berättigade att söka Dalhems pastorat, och enär derigenom en af dem blefve oförhindrad att söka detta pastorat, för hvilken åtgärd dessutom talade den omständighet, att det visat sig på senare tid vara förenadt med stora svårigheter att fylla förslagsrummen till lediga pastorat. Nytt sammanträde hölls derpå 15 dennes, hvarvid domkapitlet i enlighet med hvad författningarne föreskrifva, då olika meningar i en dylik fråga uppstå, utgjordes af sju medlemmar, hrr Anjou, Söderberg, Lemke, Bergman och Fagerholm, de ordinarie ledamöterna, samt två adjungerade rektor Forsberg och doktor O. Öfverberg, vid hvilket sammanträde ny ansökningstid till 2 och 3 förslagsrummen till Dalhems pastorat anslogs.
Genom denna anordning blir möjligt för den af de prester, som vid valet till Fårö pastorat 11 September ej blir den lycklige, att söka Dalhems pastorat, hvartill ansökningstiden utgår fyra dagar senare eller 15 September.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

Dödsfall Carl Gustaf

Att Gud den 17 dennes till sig hemkallat vår ende älskade son Carl Gustaf, i en ålder af 5 mån: och 5 dagar, få vi härmed slägt och vänner delgifva.
Lina Franzén, Carl Franzén.
född Siggelin.

Herren gaf och Herren tog
Välsignadt vare Herrens namn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

I anseende till fastighetens försäljning,

låter enkan Lovisa Alfvengren Gardrungs i Stenkumla, medels offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Gardrungs lördagen den 27 uti innevarande månad och börjas kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja all sin lösa egendom, bestående af koppar-, malm-, jern- och blecksaker, en inmurad gryta; möbler, såsom bord, stolar, skåp, soffor, sängar, speglar; glas och porslin; sängkläder och linne, träkärl och andra husgerådssaker; kör- och åkerbruksredskap, deribland res- och arbetsselar, 1 färdvagn, arbetsvagnar, en ressläde, kälkar, vänd- och spetsplogar, 1 jernpinonharf, 1 klösharf, 1 mullfösa, 1 vindmaskin, foderhäckar, grepar, spadar och hackor, kreatur, såsom 1 sto och 1 hästkreatur, 1 par oxar och 2:ne mjölkkor, 1 stormangel, sädbingar, 1 par bjellerremmar jämte annat, som här ej närmare uppräknas.
Vid. samma tillfälle kommer äfven att för annans räkning försäljas en mjölkko, 3 st. arbetsvagnar, 1 lastyagn, 1 resvagn, 2 vändplogar, 1 jern- och 1 krokpinnharf, 1 par selar, 1 foderhäck, 1 vrånghäck, 2 par kälkar och en vindmaskin. Kl. 12 på dagen utbjudas till försäljning sterbhusdelegarne etter afl. hemmansegaren P. Alfvengren Gardrungs tillhöriga 2:ne från Nasume hemman i Tofta afsöndrade jordlägenheter, belägna intill Gardrungs hemman eller, om antagligt anbud derå ej göres, på arrende. Med betalningen för lösa egendomen, lemnas godkände inropare anstånd till den 1:sta nästkommande December. För lägenheterna blifva vilkoren vid auktionstillfället tillkännagifna.
Sanda den 17 Aug. 1881.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

Dödsfall Laura Kristina Katarina

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min innerligt ömt älskade maka, Laura Kristina Katarina, som efter en lång och tärande sjukdom stilla afled den 12 Aug. 1881 kl. 10,85 f. m., i en ålder at 26 år, 1 mån. och 4 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, en 3 1/2-årig dotter, samt moder, harjag den sorgliga pligten slägt och vänner tillkännagifva.
Kräklingbo 15 Aug. 1881.
N. Ekman.
Dav. 28. Sv. Ps.-b. 478 v. 2.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

Dödsfall C. J. Liljeqvist

Att byggmästaren. C. J. Liljeqvist, stilla afled i Visby den 16 Aug. 1881, i en ålder af 51 år och 6 dagar; sörjd och saknad af barn, slägt och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

FÖDD.

En välskapad sons lyckliga födelse, i dag få vi härmed tillkännagifva.
Visby den 17 Aug. 1881.
Maria Ulfsparre, G. W. Ulfsparre.
född Lundin.

Ens Dotter. Den 14 Aug. 1881.
Lunds i Vesterhejde, Visby.
Mathilda och Carl F. Jonsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld å arbetaren Olof Mårtenson var postmästaren J. A. Lindquist instämd. Om tilldragelsen i fråga, som häromdagen inträffade på postkontoret, berättade M., att han inkommit å postkontoret och anhållit hos postmästaren om förord till en postförareplats, hvilket postmästaren sade sig ej kunna gifva på grund af om M. infordrade underrättelser; att M. då flere gånger fordrat att få veta hvad man sagt om honom, men att postmästaren vägrat att härom lemna någon upplysning; att postmästaren tillsagt honom att aflägsna sig och ledt ut honom två gånger; att M. åter inkommit, hvarvid postmästaren, utan att tillsäga honom att aflägsna sig, skjutit ut honom, såsom orden föllo sig, genom dörren, så att M. fått hufvudet ut genom glasrutan och skurit sönder sig i ansigtet, samt att postmästaren föröfvat våldet under vredesmod; att postmästaren eftersändt och betalat fältskär, som förbundit honom, hvilken omständighet käranden ansåg vittna mot svaranden; att glasbitarne af den sönderslagna dörrutan alla fallit utanför i tamburen, hvilket bevisade, att M. inifrån postkontoret blifvit skjuten mot rutan.
Svaranden berättade, att M. inkommit på postkontoret ej fullt nykter och framfört det ofvannämda ärendet samt i pockande och högljudd ton fordrat få del af de infordrade upplysningarne, hvartill svar. vägrat; att svaranden upprepade gånger bedt M. aflägsna sig och ej genom sitt högljudda språkande störa expeditionen samt att svar., då M. ej åtlydt honom, två gånger ledt ut honom; att M. åter inkommit och fortsatt med sitt yrkande, hvarvid svaranden ännu en gång bedt honom gå sin väg, men att M. ej efterkomimit kans tillsägelse, hvarför svar. med ena handen fattat M. i rockkragen ofvanför bröstet och med andra handen öppnat dörren samt på detta sätt utfört M., som, kommen på första trappsteget, stannat och velat med våld tränga sig in, hvarvid M., som lutade sig fram mot dörren, kom att köra hufvudet genom rutan på dörren; att dörren, som medels en stark fjäder är sjelftillslutande, möjligen slagit mot M:s hufvud; att svar. sedan infört M. och sändt efter fältskär, som förbundit M.
Tvänne vittnen berättade, att postmästaren utfört M. varligt och ej användt mer våld än nödvändigt var samt att M. redan var ute genom dörren, då sammanstötningen skedde, hvadan M. kört hufvudet genom rutan nutifrån inåt och ej tvärtom såsom M. påstod; att M. uppträdt på ett opassande och pockande sätt samt flere gånger erhållit tillsägelse af postmästaren att aflägsna sig; att det vore genom M:s eget förvållande som hans hufvud kommit mot glasdörren.
På grund af dessa vittnenas upplysningar afsted åklagaren, som om saken erhållit skriftlig angifvelse, från ansvarstalan mot svaranden. Efter enskild öfverläggning ogillade rätten käromålet.

För djurplågeri fäldes hästhandl. Sven Johanson till 20 kronors böter. Delsgenom egen bekännelse och dels genom tvänne vittnesberättelser styrktes, aut! Johanson utanför Norderport gifvit en sin häst några rapp, hvarvid hästen befans hafva sår &å bringan och ena bakbenet samt svåra svullvader långs kroppen efter piskrappen samt att blod runnit ur hästens mun och att kreaturet knapt kunde stå.

För olaga vedupplag å sin gård var konsularageuten Kinberg instämd afallmänna åklagaren, till hvilken brandsynen gjort aumälan om förhållandet. Svaranden ansåg, att ingens rätt blifvit kränkt genom vedupplaget å hans tomt och att, då ingen målsegare förefunnes, åtalet enligt straiflagen vore obefogadt. Rättens ordförande framhöll, att samhället här vore målsegare och att åklagaren genom åtalets väckande gjort sin plikt. För att få utredt vedupplagets storlek uppsköts målet,

För innehafvande af undergradigt bränvin i försäljningslokalen nr 4 var utskänkningsföreståndaren Olof Niklas Ekman instämd af allmänna åklagaren, som gjort beslag å den undergradiga varan. Svaranden medgaf förhållandet men påstod att det Törs rErn agn bränvinet tillhörde en annan person. Målet öfverlemnades till utslag.

Skomakaren Oskar Sjösten, som flere gånger bötfälts för fylleri, var äfven igår instämd i ett dylikt mål, men måste såsom i hög grad öfverlastad fraktas från rättens förmak till vaktkontoret.

Konkursansökan. Ansökan om handlanden Lars Bachérs försättande i konkurs hade ingifvits af firman Kruse & k:i i Stockholm, som har en fordran å 1,253 kronor å Bachér.
Då utmätning för denna fordran skulle göras hos Bachér, saknades tillgångar till fordrans betäckande. Svaranden anhöll om 14 dagars uppskof för att uppgöra affären, hvilken anhållan rätten efter enskild öfverläggning afslog. Kärandeombudet återtog tillsvidare ansökan för att bereda svaranden tillfälle att uppgöra affären.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1881
N:r 65

Från sjön.

Engelska skonerten »Elenor & Jane», kapt. Tomas Walter, hemma i Aberystwith, och på resa från Port Madoc till Stettin medlast af takskiffer, grundstötte utanför Barsebäcks hamn i tisdags kl. 3 på morgonen. Med tillhjelp af Swizers bergningsåvgare och strandbefolkningen, och sedan en del af lasten 1o3sats i båtar, togs fartyget på qvällen flott och bogserades öfver till Köbenhavns redd, synbarligen utan någon skada. Berguingssumman var 3,420 kronor.
— Galeasen Helena Maria, förd af egaren, skepparen Olsson från Öland, på Te från Kalmar till Danmark med trävaror, har strandat vid Utlängan. Dykeriångbåten Freja, hvilken afgått till stället, fann fartyget vara totalt vrak. Bergning af lasten pågår.
— I fredags anlände till Gefle skeppet »Haabet», kommande från Borgå, och landsatte skeppet Venus’ besättning, som 28 sistl, Juli under svår storm öfvergitvit sitt fartyg på höjden af Bovenbergen (Jutland).
— Vraket af Ystad-skonerten Angusta qvarligger ännu i närheten af Utklippan, till våda för passerande fartyg.
— Malmöångaren Gripen och Dröbakbriggen Vestalinde sammanstötte 7 dennes i närheten af Bornholm, hvarvid båda fartygen blefvo i hög grad ramponerade. Gripen tog sin olyckskamrat på släp och införde den till Karlshamn,
— Natten till 9 dennes sammanstötte ångarne Söderköping och Najaden i närheten af Norrköping, hvarvid dock ringa skada skedde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1881
N:r 65

Sjöförklaring

aflades igår af kapten Karl Lutteman öfver den olycka, för hvilken skonaren S:t Olof på resa från Vasa med last af tjära och beck varit utsatt. I sjöförklaringen omnämdes bland annat, att skonaren 27 sistl. Juli afseglat från Vasa, 6 dennes varit utanför Hallshuk samt 10 dennes i svår storm seglat utanför Visby; följande dag, 11 dennes, hade pumparne blifvit oklara, hvarvid vattnet steg flere tum i fartyget; för att rädda besättningens lif och fartyget måste kaptenen söka nödhamn; i torsdags afton lyckades skonaren inkomma i härvarande hamn.
Tvänne af fartygets besättningskarlar intygade på ed riktigheten af den afgifna sjöförklaringen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1881
N:r 65

Egendomshandel.

Kronofogden August Bokström har af handlanden O. Nyman inköpt tomten nr 6 i Klinterotens 1:sta qvarter för 2,700 kronor.
— Snickare L. J. Vallin har sålt hus och tomt nr 27 1/2 i Klinte rotens 2:dra qvarter för 7,000 kronor till husbondeenkan Anna Maria Veström i Othem.
— Handlanden Axel Sjöström har af handlanden Elias Johansson inköpt 5,850 qvadratfot å frijordstomten nr 30 och 31 i Klinterotens 3:dje qvarter för 3,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1881
N:r 65