Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Inbrottsstöld. Med häktade drängen Olof Johan Olofsson, Engmans i Gammelgarn, hölls i förgår förnyad ransakning å länsfängelset. Såsom misstänkt, att hafva varit medveten om hans stölder hade Olofssons moder Katarina Elisabet Nilsdotter äfven blifvit instämd. Olofsson vidhöll sitt förut afgifna erkännande, att han föröfvat tvänne stölder, men påstod med bestämdhet, att hans moder ej haft den ringaste kunskap härom. Modren sjelf förnekade också att hafva varit medveten om stölderna; sonens och modrens uppgifter om ett och annat voro deck stridande mot hvarandra. . Allmänna åklagaren, t. f. kronolänsman Boberg öfverlemnads målet till dom samt yrkade ansvar å de tilltalade. Olofsson dömdes till åtta månaders straffarbete och ett års förlust af medborgerligt förtroende nutöfver strafftiden, hvaremot hans moder mot sitt nekande ej kunde fällas till ansvar.
Olofsson öfverfölls vid domens afkunnande af konvulsiviska ryckningar i kroppen och bad under tårar att blifva frikänd, enär han ej förmådde utstå ett sådant straff. Stölderna (det stulna, mest matvaror, uppgick i värde till 9I kronor) hade han begått, dertill drifven af den yttersta nöd.

Med för barnamord misstänkta trettioåriga pigan Maria Kristina Laurentina Engström, som tjenat vid Stora Kyrkebys i Hejnum, hölls i förgår ransakning å länsfängelset. Den häktade, hvars föräldrar äro bosatta vid Nygårds i Vallstena, berättade, att hon 18 sistl. Maj begifvit sig till dessa, der hon fyra dagar derefter i ett ladugårdshus framfödt ett flickebarn, hvarvid hon först afsvimmat. Då hon åter kom till sans, lyfte hon barnet upp i sitt knä, hvarvid litet lif märktes hos den nyfödda, som efter 4 till 5 minuter aflidit, hvarefter hon nedgräft barnet, som först påträffades omkring en månad derefter. I protokollet öfver den besigtning läkare gjort å liket, som helt och hållet öfvergått till förruttnelse, yttras att barnet sannolikt dött af bristande omvårdnad eller genom förblödning, som framkallats genom försummelse att ej förbinda nafvelsträngen. Åklagaren, kronolänsman Bohlin yrkade ansvar å den häktade och öfverlemnade målet. Domen lydde å åtta månaders straffarbete.
Qvinnan, som var sjuk och svag, yttrade, att fadren till barnet öfvergifvit henne och sistlidne höst rest till Amerika.

Södra häradsrätten.
I konkurs försattes i fredags f. hemmansegaren Johan Jakobsson, Bringsarfve i Eskelhem, och f. handlanden Oskar Rakasiski i Hemse, Första förhöret med borgenärerna är utsatt till 16:de September.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 Juli 1882
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.