Från sjön.

I lördags qväll vid 6-tideningick ett telegram från Öregrund till bergningsoch dykeribolaget Neptun i Stockholm med anhållan om assistens för i Sundsvall hemmahörande barkskeppet Medelpad, kapten Olsson, hvilket sistlidne fredagsnatt på resa från hemorten till Frankrike med last af bjelkar strandat på en klippa i Ålands haf. Redan något öfver klockan 7 var nämde bolags ångare Hermes, som är stationerad i Stockholm, klar att gå ut till strandningsstället, dit den ankom tidigt på söndags morgoneu. Man skred genast till verket att berga fartyget; men detta arbete blef ganska svårt, emedan man ej kunde få något folk till hjelp från land. Emellertid kastådes all däcklast så när-som på några spiror öfver bord, och derigenom blef fartyget ej så obetydligt lättadt. Nu försökte man genom »knyckar» att draga skeppet af grundet, hvilket äfven lyckadés vid den tredje. »Medelpad» har erhållit ganska svåra skador och är vattenfyld, hvadan den flyter på lasten.
Fartyget har nu blifvit inbogseradt till Stockholm af Hermes för att undergå reparation.
— Det största fartyg, som besökt svensk Östersjöhamn, är ångskeppet Prinz Georg från Hamburg, kapten D. zum Felde, hvilket för närvarande vid Skönviks lastageplats intager trävarulast på England. Fartyget, som är bygdt i Kiel och nu gör sin första resa, mäter 2,295 tons och lastar omkring 1,100 standars trävaror. I Hudiksvall har fartyget redan inlastat 400 standars och skall vid Skönvik intaga fyllnaden i lasten.
— Kapten Sjögren, förande skeppet Martin Luther, hade under lodning i Kalmar sund upptäckt ett ställe, hvarest djupet endast var 12 famnar, ehuru efter sjökortet der skulle vara 20 till 22 famnars djuptvatten, Då det antogs att det möjligen kunde vara den sjunkna ångaren Malmöhus, som påträffats, afgick i söndags ångfartyget Borgholm med en del personer för att undersöka förhållandet, men befans det endast vara ett hittills okändt grund som påträffats och beklagligen ej den så mycket fåfängt eftersökte ångaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 Juli 1882
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.