Visby domkapitel.

Vid domkapitlets sammanträde 10 dennes uppfördes ende sökanden till Dalhems pastorat v. pastor J. Odin i Endre å första förslagsrummet. Fråga uppstod derefter om anslående af ny ansökan till 2 och 3 förslagsrummen, hvarvid yngste ledamoten i konsistoriet, lektor Fagerholm, med hvilken lektorerna Soderberg och Bergman förenade sig, röstade för att ny ansökningstid till de båda återstående förslagsrummen genast vid detta domkapitlets sammanträde enligt allmän praxis borde anslås. Mot nämda beslut afgaf biskop Anjou skriftlig reservation, hvarij uttalades den åsigt, att, då lagar och författningar ej lade något hinder för ett uppskof med utsättande af ny ansökningstid, sådant uppskof borde meddelas, enär de två prester, som äro uppförda å förslaget till Fårö, äro de enda extra ordinarie inom stiftet, hvilka äro berättigade att söka Dalhems pastorat, och enär derigenom en af dem blefve oförhindrad att söka detta pastorat, för hvilken åtgärd dessutom talade den omständighet, att det visat sig på senare tid vara förenadt med stora svårigheter att fylla förslagsrummen till lediga pastorat. Nytt sammanträde hölls derpå 15 dennes, hvarvid domkapitlet i enlighet med hvad författningarne föreskrifva, då olika meningar i en dylik fråga uppstå, utgjordes af sju medlemmar, hrr Anjou, Söderberg, Lemke, Bergman och Fagerholm, de ordinarie ledamöterna, samt två adjungerade rektor Forsberg och doktor O. Öfverberg, vid hvilket sammanträde ny ansökningstid till 2 och 3 förslagsrummen till Dalhems pastorat anslogs.
Genom denna anordning blir möjligt för den af de prester, som vid valet till Fårö pastorat 11 September ej blir den lycklige, att söka Dalhems pastorat, hvartill ansökningstiden utgår fyra dagar senare eller 15 September.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Augusti 1881
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.