Auktion å avelssuggor i Klinte.

FREDAGEN DEN 30 SEPT. kl. 1 e. m. kommer genom offentlig auktion å KLINTEBYS GÅRD att försäljas ett tjugotal betäckta och obetäckta ungsuggor, dels av egen uppfödning och dels importerade.
Dessutom betäckta suggor som grisat en eller flera gånger. Grisningstider nov., dec. och jan. Gödsvin i olika åldrar, sex och åtta veckors smågrisar.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Auktion i Fleringe.

TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER kl. 1 e. m. låter C. J. Kihlén, Medebys, på grund av fastighetens utarrendering försälja: 3 mjölkkor, 2 arbetshästar 4 år, arbetskälkar, arbetsvagn, plogar, harv, selar, halm, växande foderbetor. För Prostinnan Kihléns räkning försäljes: 1 vit gästrumsmöbel, 1 s. k. prästgårdssoffa, sängar, en del udda möbler, mangel div, glas och porslin m. m., m. m.
Betalningsanstånd med. vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Född

En dotter.
Visby den 21 sept. 1938.
Vera och Torsten Smitterberg.
f. Fries.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Hansa

En skräcknatt i London
FRITZ KORTNER, CHARLES FARREL, MARGARET VYNER

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Domkapitlet avslår inrättande av lärarinnetjänst.

Domkapitlet har avgivit yttrande över en ansökan från Eke skoldistrikt om tillstånd att inrätta en ordinarie småskollärarinnebefattning vid Eke folkskola. Enligt föreliggande handlingar är distriktets skola anordnad efter B 3-formen och omfattar sex obligatoriska årsklasser, av vilka de två första tillhöra småskolestadiet och de övriga folkskolestadiet. Nybörjare intagas blott vartannat åt. Om antalet lärjungar i läraravdelning överstiger 25 på folkskolestadiet och 15 på småskolestadiet och ökningen ej är att anse som tillfällig bör en ny läraravdelning anordnas och skolan skulle härigenom övergå till B 2-formen.
Domkapitlet anser att det nuvarande lärjungeantalet måste anses ligga på gränsen för att en uppdelning på två avdelningar kan vara ur ekonomisk synpunkt försvarlig, och siffrorna i det statistiska materialet utvisa ingen nämnvärd ökning i lärjungeantalet, som kan motivera två läraravdelningar. En uppdelning på två läraravdelningar bör därför ske genom anställande av en e. o. småskollärarinna, för vilket tillstånd lämnas av folkskolinspektören. Domkapitlet hemställer hos skolöverstyrelsen om avslag på ansökningen om inrättande av en ordinarie befattning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Hans Olle bör slippa gå om, anser domkapitlet.

I en till skolöverstyrelsen ställd ansökan har fyrvaktaren C. F. Nilsson i Sundre hemställt att hans son Hans Olle, som är född den 23 jan. 1926, och som genomgått folkskolans sjätte klass med höga vitsord måtte få avgå från skolan ehuru han ej uppnått föreskriven ålder.
Domkapitlet tillstyrker framställningen, då det ej anser det vara till nytta för en elev att tvingas gå om samma kurs på grund av att eleven varit duktig nog att klara kursen vid yngre år än sina kamrater.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Samövningarna mellan Gotlands trupper.

Tvådagarsmanövern slut.
Som tidigare nämnts har årets manöver med Gotlands trupper måst inställas på grund av de knappa anslagen, och i stället har i förgår och under gårdagen en samövning mellan trupperna ägt rum.
Tisdagens övningar ägde rum i Tofta, Klintehamn, Västergarn och Mästerby och avsågo dels strandförsvar och dels omgrupperingar, medan striderna i går voro förlagda till Endre, Ekeby mot Gothem och avsågo anfall mot redan landstigen fiende. Övningarna ha båda dagarna letts av regementschefen, överste Linde, och ha bevistats av militärbefälhavaren med stabschef och i går även adjutant. Fältmässig utspisning har varit anordnad från kokbilar, och båda dagarna har det vankats extraförplägnad vid truppernas hemkomst. Hälsotillståndet har de båda manöverdagarna varit utomordentligt gott, och några olyckshändelser ha icke inträffat.
I går avslutades övningarna med förbimarsch på Vallstena rum för militärbefälhavaren med stab, vissa officerare i ledningen samt stridsdomarna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Värmeledningen i Halls kyrka.

Riksantikvarien har med livlig tillfredsställelse mottagit det förslag till värmeledning i Halls kyrka, som avser att ersätta förslaget till kaminuppvärmning. Rörledningarna utefter tornrummets västra vägg bör inklädas och flänsröret i sakristian bör utbytas mot en radiator.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Visby lasarett.

Lasarettsdirektionen i Visby hemställer hos medicinalstyrelsen om förordnande för leg. läkaren Göte Domeij att under vakans uppehålla andre underläkartjänsten vid lasarettet.
Förste lasarettsunderläkaren Sven Krok, Visby, har återkallat sin ansökan till andre underläkartjänsten vid Broby sanatorium. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219