Vice-pastorsfrågan i Hangvar

har nu fått ett slut. Klagoskrifterna öfver v. pastor Lagerman, för hvilka vi redan utförligt redogjort, hafva domkapitlet ej ansatt kunna leda till någon åtgärd, utan kommer pastor Lagerman att fortfarande tjenatgöra i församlingen. De ursprungliga 17 klagande från Hangvar hade emellertid gått ända derhän att de, då pastor Lagerman förnekar beskyllningarna, hvilka kunna styrkas, ville hänskjuta saken till vederbörlig domstols afgörande.
Biskopen har emellertid — då en af anklagelsepunkterna var att pastorn visat sig okunnig om k. förordningen angående kyrkostämma 21 Mars 1862 — med anledning af kvad i handlingarna förekommit rörande detta mål fast Lagermans oppmärksamhet på vigten af att han såsom numera varande prost inom svenska kyrkan, gör sig väl för trogen med de lagar och förordningar, för hvilkas rätta tillämpning och åtlydnad han är ansvarig.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.