Söndring bland nykterhetsvännerna.

Af ett trettiotal personer bildades i går en nykterhetsförening under namn af ”Nya blå bandet”, hvari personar ur alla samhällsklasser äga att som medlemmar ingå, utan afseende till hvilken sekt eller förening de tillhöra, blott de vilja ingå på att vara absolutister samt till gagn för samhället och fäderneslandet verka för absolut nykterhet bland befolkningen. Sammanträden komma att hållas första söndagen i hvarje månad i goodtemplarhuset vid Mellangatan.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.