Auktion i Ahla.

Tisdagen den 28:de i innevarande månad kl. 12 på dagen låter husbonden J. N. Johansson medelst offentlig auktion, som å stället förrättas, försläja sin egande hemmansdel 5/128 mantal Botvalde i Ahla socken med åbyggnader och
växande gröda att genast tillträda; blifvande villkoren vid auktionstilltället närmare tillkännagifna: dock bör köparen vara beredd att å köpeskillingen genast erlägga 100 kr.
Kräklingbo den 20 Oktober 1874.
CARL. NORDAHL.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Oktober 1874
N:r 84

Ångfartyget Wisby,

som enligt turlistan skulle ha hit ankommit i torsdags på morgonen anlände icke förr än i går. Svår storm hade vållat detta dröjsmål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Oktober 1874
N:r 84

Öfversegling.

Skonerten ”Johanna Antoinette”, kapten Holgersen, hemmahörande i Cimbrishamn och stadd på resa från Sundsvall till Dieppe med last af plankor blef i lördags i närheten af ön öfverseglad af en, som det tros, svensk bark, dervid skonerten erhöll så svåra skador, att den måste inlöpa hit för att lossa lasten och reparera. Barken fortsatte, utan att vidare gifva sig tillkänna, sin resa, men ångaren Wisby utgick på söndagen för att söka taga reda på dess destinationsort, hvilket försök dock lärer hafva misslyckats, enär kaptenen på barken, då fartyget 5 mil till sjös upphanns, icke låt tala med sig och besättningen hade sväfvande och påtagligen lögnaktiga uppgifter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Broomläggningar.

I dag kommer en större bro å s. k. Libbenarfve qvior emellan Sigters i Hafdhem och By i Habblingbo att omläggas då i stället kan begagnas vestra landsvägen föbi Qvinnegårda och Hejslunds i Hafdhem;
I dag och i morgon en större och flera mindre broar å allmänna vägen emellan Ingvards i Träkumla och Mickelsgård i Vall socken, då i stället för nämnde väg, som derunder blir ofarbar, kan begagnas södra landsvägen och kungsvägen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83

Auktion.

I anseende till ångqvarnsegaren Olof Niklas Olssons offentlig Auktion, som förrättas vid ”Alfva ångqvarn” Onsdagen den 4:de instundande November kl. 10 f. m., till den högstbjudande försäljas:
1:o) ångverket, bestående af en maskin, om 25 nominella hästars kraft, med axlar, drifhjul och bälten m. m. jemte qvarnhusbyggnad af sten med fyra par sten.
2:o) Ett såghus af stolpvirke med en lång-, en kross- och två spån-bänkar samt en vadmalstamp.
3:o) En mindre manbyggnad af trä, på 6 fot hög stenfot, inredd till tre rum och förstuga samt kök och brygghus i stenfoten; ladugårdshus och smedja likaledes af trä. Alla åbyggnader under spåntak.
Vid samma tillfälle försäljas all efter den aflidne befintlig lösegendom, bestående af ett silfverfickur, malm- och kopparkärl, porslin och glas, möbler, betsade: en skänk af eke, spel- och skrifbord, stolar och en tvättkomod, oljemålade: sängar, bord och stolar. Goda sängkläder och linne samt den aflidnes gångkläder. Körredskap, hvaribland en resvagn, en arbetsvagn, ett par bättre och ett par arbetsselar samt en bättre enbetssela. Ett par hästar, deribland en hingst, fyra år gammal.
Betalnings- och öfrige vilkor i och för ångverket samt åbyggnaderna skola före utropet tillkännagifvas; för lösegendomen lemnas säkre ock godkände inropare 4 månaders anstånd med betalningen.
Alfva och Gudings den 13:de Oktober 1974.
Efter anmodan.
And:s Magn:s Eneman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Oktober 1874
N:r 83