Gotland på Köbenhavnsutställningen.

Svenska turistföreningen har under nu pågående utställningen i den danska hafvudstaden ordnat en särskild turistutställning, hvilket torde vara ett särdeles verksamt medel att draga de utländske resenärerna öfver till Sveriges bygder. Den kände sportsmannen kapten V. G. Balek har i St. D. lemnat en beskrifning öfver denna utställning och slutar denna sålunda:
Vi lemna nu det intressanta fondpartiet — hvilket upptagna af vyer från Lappland och Jämtland — för att beskåda dotaflorna närmast fonden. Till höger se vi först en afbildning af S:t Karins storartade ruin i Visby och bredvid, denna Bruno Liljefors’ liffulla taflor, som framställa de gotländska folklekarne »pärk», »varpa» och »störta stång» i full gång.
Man har nämligen ansett det lämpligt att genom dessa af bildningar fästa uppmärksamheten på det hittills af turister allt för mycket försummade Gotlands sevärdheter. Dess medeltidslemningar, såsom Visby med dess ringmur, ruiner och kyrkor, lemna prof på vår medeltidskonst såsom snart sagdt ingen annan trakt af Skandinavien, på samma gång som det är den enda svenska stad som bibehållit sitt medeltidstycke. Vidare äger Gotland ytterst egendomliga naturbildningar i sina kustformationer, såsom »Hoburgsgubben» m. fl. och slutligen de präktiga folklekarne, hvilka lyckligtvis ännu lefva qvar bättre än någonstädes på fastlandet. Af dessa äro endast tre återgifna i bild. Bollspelet »pärk» är såsom god idrott fullt jämbördigt med det engelska cricket. Af stort intresse är dessa lekars höga ålder, närskildt »kasta varpa». Kastredskapet, varpastenen, har man funnit i grafvar från hednatiden (jernåldern). Leken var således redan då så i bruk, att det fans passionerade varpaspelare, som ville halva varpastenar med sig i grafven.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.