Gotland och vetenskapakademien.

Till riksmuseets palaeontologiska afdelning ha under det gångna arbetsåret gåfvor lemnats af dr M. Klintberg, hr R. Lindström, och tullförvaltaren Lyth i Visby. Dessutom har akademien förvärfvat öfversiluriska och qvartära försteningar från Gotland.
— Akademien har mottagit reseberättelser af lektor L. J. Wahlstedt, som på Gotland idkat studier öfver växtfamiljerna characeae och violaceae, samt af fil. kandidat H. Munthe, som fortsatt sina under föregående år påbörjade undersökningar öfver Gotlands qvartära bildningar.
— Stipendier har akademien lemnat åt doktor A. Appellöf, 1,000 kr., för en resa i ändamål att vid Medelhafvet idka zoolologiska studier som åt fil. kandidaten O. Juel, 100 kr , för studium af parsitsvampar på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.