Dödsfall.

Från Klintehamn ingår underrättelsen att kronolänsmannen Adolf Dahlbäck i fredags derstädes aflidit i en ålder af 46 år. Efter i Upsala 1863 aflagd kameralexamen tjenetgjorde Dahlbäck någon tid i embetaverken i hufvudstaden samt några år såsom extra lärare vid härvarande allm. läroverk, hvarefter han 1869 nämdes till länsman i Hejda och Fardhems ting, hvilken plats han till sin död innehade, tidtals förordnad till kronofogde.
I sin tjenet var Dahlbäck en nitisk, rättrådig och samvetsgrann man, som för öfrigt lifligt deltog uti och intresserade sig för det kommunala lifvet inom sin kommun. Mer än de fleate följde han dessutom med tilldragelserna inom den politiska verlden.
På de senaste åren har hans kraft varit bruten af ett hjertlidande. Dödsorsaken var hjertkramp. Redan dagen före sin död, angaf kan att slutet var inne och anbefalde i sina närmastes vård sina sex moderlösa, minderåriga barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.