Behörighet till kyrkoherdetjänst.

Visby domkapitel har till k. m:t – enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – avgivit yttrande över en av vice komministern i Visby stads- och landsförsamlingars pastorat Josef Otto Gottfrid Hedberg gjord ansökan om behörighet att söka och mottaga ordinarie kyrkoherdetjänst, ehuru han icke avlagt de för inträde i prästämbetet föreskrivna akademiska examina.
Komminister Hedberg erhöll den 22 juni 1911 tillstånd att med befrielse frän de för inträde i prästämbetet föreskrivna akademiska examina, undergå prästexamen inför domkapitlet för tjänstgöring inom Visby stift, dock t. v. utan rätt att söka eller mottag ordinarie prästerlig beställning. Genom beslut den 12 april 1918 erhöll han emellertid rätt att söka och mottaga komministertjänst. Domkapitlet anför, att komminister Hedberg, som i särskild grad visat intresse och fallenhet för vetenskapliga studier, ådagalade, då han inför domkapitlet undergick prövning enligt fordringarna i studentexamen, å latinlinjen såväl som då han inför domkapitlet avlade prästexamen, kunskaper fullt motsvarande dem, som krävas för att godkännas resp. I en vanlig studentexamen och i hithörande akardemiska examina.
Elnligt domkapitlets uppfattning ha sålunda endast tid och andra omständigheter men icke bristande kunskaper hindrat honom att avlägga de för inträde i prästämbetet föreskrivna akademiska exemina. Då härtill kommer, att enligt vad domkapitlet har sig bekant komminister Hedberg även efter prästexamen fortsatt sina studier och att han under hela sim tjänstgöringstid som präst i Visby stift på ett fullt tillfredsställande sätt skött sina åligganden, tvekar domkapitlet icke, trots den jämförelsevis korta tid, som förflutit sedan han blev prästvigd och särskilt sedan han erhöll rätt att söka komministertjänst, att tillstyrka k. mats bifall till den av honom gjorda ansökningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.