Vid stadsfullmäktiges

sammanträde å rådhuset, den 12 d:s förekom:

1) protokollsjustering ifrån föregående sammanträde, dervid ingenting väsendtligt anmärktes, utom det att vid det föregående sammanträdet det varit ett, för besluts fattande, mindre antal ledamöter än vederbörlig stadga föreskref, närvarande, hvarföre vaktmästaren blifit afsänd för att kalla särskildt uppgifna ledamöter till sammanträdet, hvilka dock urskuldade sig att de voro, dels på ”fadderskap”, dels hade egna, enskilda angelägenheter att sköta, oaktadt anträffade med kallelser, icke infunno sig. Stadsfullmäktige ville nu icke fästa något vidare afseende på deras försummelse i detta fall.

2) Till ordförande i stadsfullmäktige utsågs grosshandlanden L. J. Jacobsson

3) Till ordförande i fattigvården utsågs hr kapten Carl Ringbom.

4) Till ledamot i fattigvården utsågs handl. Axel Sjöström.

5) En hel mängd andra ärenden, livarom särskilda skrifvelser upplästes, men hvilka icke vore möjliga att för ref. så hastigt fatta, föredrogas, och må innan vidare, endast anmärkas: en skritvelse ifrån hr militärbefälhafvaren
gående invadering under exercis- eller befälsmöte; en stämning af förre gästgifvaren G. M. Lindvall å stadsfullmäktige, angående gästgifverihållningen, hvilken fullmäktige särskildt beslöto skulle blir rådhusrätten, å deras vägnar, besvaras af hr auditör Suno Engström. Slutligen må dock nämnas, att, vid sessionens slut, hr kamrer Bokström framkom med det förslag, att ett bättre ställe skulle beredas för tidningsrefernter, så att de kunde hafva något bord att sitta vid och anteckna hvad som kunde vara af något intresse. Häruti instämde ordföranden, hr konsul R. Cramér, tilläggande: ”Jag tycker, att vi behöfva hafva bättre plats, allesamman.” Vidare härom till nästa gång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.