Laga af- och tillträdessyn.

Sedan hrr Dassow och Heitman å arrendeauktion blifvit innehafvare, Dassow af kronolägenheten Visborgs Kungsladugård; och Heitman af kronolägenheten Vestergarnsholm samt den 14:de sistlidna mars tillträdt desamma, hafva de anhållit om laga af- och tillträdessyn, i anseende till, så väl att de, enligt lag, måste hafva de lägenheterna tillhörande hägnader före den 15:de maj i fullgodt stånd, som ock att för jordbrukets ordentliga bedrifvande” få lagligen utrönta andra bristfälligheter å egorna; men, då t. f. Domhafvanden i häradet, v. häradshöfdingen Våhlin, till följd af andra tjenstegöromål icke kunnat utsätta synen förr än till den 8:de juli, hafva hrr Dassow och Heitman den 24 dennes ingått till kongl Svea Hoträtt med anhållan om att för verkställande af den begärda synen ”så fort som möjligt och senast inom maj månads utgång”, annan Domare mötte förordnas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1875
N:r 33.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.