Engelskt sjörättsmål.

På engelska konsulatet i Stockholm sammanträdde den 22 januari och följande dagar en sjörätt, bestående at engelska konsul-superintendenten G. R. Perry ordförande, hrr I. E. Samson och O. Baker, ledamöter af rätten, hvarvid biträdde löjtnanten vid flottan C. E. de Champs som nautisk examinator samt hr G. P. Ap George som sekreterare, för att undersöka förhållandena, hvilka föranledde engelska skrufångfartyget Prinsess Alexandras strandning den 14 januari i klart väder å eller invid Fahluddsrefvet (Gotland) och dess derpå följande totala förolyckande. Rätten fann, att grundstötningen vållats genom kaptenens vårdslöshet, uraktlåtenhet och felaktiga omdöme, bestående deri att han styrde för nära land, att han icke rättat sitt bestick medelst pejlingar, ehuru han under hela dagen hade land i sigte, att han icke nyttjat lodet, samt att, då efter grundstötningen fartyget kom af i sjunkande tillstånd, han icke fält ett ankar, innan han öfvergaf fartyget, hvadan det samma dref ut till sjös och sjönk i djupt vatten. Rätten beslöt till följd häraf att suspendera kaptenens tjenste-certificat under 12 månaders tid och tillrättavisade derjemte allvarligen de bägge styrmännen för det otillfredsställande sätt, på hvilket de afgåfvo sina vittnesmål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1874
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.