Drätselkammaren

hade väckt förslag äfven om snöskottningsskyldighetens reglerande så, att äfven andra än husegarne skulle vara pligtige att deri deltaga. Detta förslag ansågs vara med billighet och rättvisa öfverensstämman de, hvarför beslutet blef att snöskottningen skulle utgöras af kommunens samtlige skattskyldige medlemmar, och uttaxering af derför erforderliga medel verkställas af vederbörande, i enlighet med hvad om sådan taxering föreskrifvet är Angående lämpligaste sättet för genomförandet häraf, ansågs bäst vara utbjuda denna skyldighet på entreprenad; men sedan anmärkt blifvit, att kostnaden för snöskottningen naturligtvis varierade betydligt (så hade för Visby för år 1874 icke mindre än 4,703 dagsverken) – beslöts, att frågan härom skulle uppskjutas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.