Spara på vattnet, avstängning kan bli nödvändig.

Rekordlågt grundvattenstånd i Visby, verkets pumpar tar luft till en femtedel!
— Inte sedan stadens vattenverk kom till för drygt 25 år sedan har grundvattenståndet varit så lågt som det är just nu och vi betecknar situationen som verkligt kritisk säger vattenverkets allt i allo, verkmäst. Harry Ericsson vid ett samtal med Allehanda. Redan i söndags var vattenståndet mycket lågt men det har sjunkit ytterligare nu i veckan. Får vi inte ett bra regn inom kort blir läget ännu allvarligare och vi kan då få ta till sådana åtgärder som avstängning vissa tider på dagen för att nödtorftigt klara oss. Redan nu tar djupbrunnspumparna luft till en femtedel och vi får köra praktiskt taget dygnet runt för att klara förbrukningen.
— Hittills har vi inskränkt oss till. att genom tidningarna rikta maningar till allmänheten och de har väl i någon mån burit frukt men fortsätter grundvattenskurvan att sjunka ytterligare är det tydligt att ett mera drastiskt ingripande måste ske. Givetvis kan en sådan åtgärd uppskjutas eller inställas om allmänheten verkligen går in som en man för att spara vattnet och inte använda mer än vad som är direkt nödvändigt för hushållet. Man kunde nog också hålla efter rinnande kranar och andra läckor litet bättre — hittills har det bara kommit ett fåtal anmälningar om sådana saker till byggnadskontoret. För att undersöka huruvida det finns läckor på ledningsnätet har byggnadskontorets folk gjort vissa undersökningar på nätterna och man har lyckats spåra upp några läckage som tätats.
— Vad som skall kunna hjälpa upp det hela är givetvis ett ordentligt regn men det tycks sitta långt inne i höst och det tar också sin tid innan det tränger ner i de vattenförande lagren. Just nu får vi köra nästan dygnet om — inalles blir det en och en halv timmes.uppehåll på nätterna för att vattnet skall rinna till och det är sålunda nätt och jämt att vi klarar den nuvarande förbrukningen, som uppgår till 3,100 kbm. Som jämförelse kan nämnas att nattuppehållet den här årstiden brukar vara 8-9 timmar. När vattenåtgången var som störst i somras levererade verket ungefär 5,000 kbm. pr dygn och t. o. m. något mera men då fanns det ju också något att ta utav.
— Det här är en situation som vi aldrig varit beredda på, men den hän, för sig till den långa sensommartorkan. Det regn som föll på högsommaren fick vi inte heller någon större nytta av då det i regel stannade i markytan.
Det gäller alltså för stadens invånare att spara på vattnet i mesta möjliga mån tills det kritiska läget är överståndet. Om alla hjälps åt kan man nog utan svårighet få ner förbrukningen några hundra kbm. och därmed får verket en något större marginal. Allt beror som sagt på vädret och ingen bör ta illa upp om vi önskar oss en eller ett par regndagar, som skulle återställa naturens ordning inte bara här i Visby utan också på många andra håll.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *