Söndagsskollärare på möte i Stånga.

Söndagskollärarna inom Gotlands Missionsförenings verksamhet voro i söndags inbjudna till Stånga för att gemensamt dryfta olika söndagsskolproblem. Predikant Axel Eriksson hälsade välkommen och alla fingo därefter vara med på söndagsskola, där fru Helga Olsson helt fångade barnens intresse. Evangelist Georg Siltberg berikade lärdomarna med en fyndig och träffande bild ur en söndagsskolpojkes liv. Den givande söndagsskolstunden, som leddes av fröken Signild Pettersson, avslutades av fröken Agda Hägg.
Efter ett uppehåll vidtogo förhandlingar och att leda desamma valdas predikant Emil Lindh. Nästa söndagsskolläraremöte skall hållas sista söndagen i augusti nästa år. Första samtalsämnet som upptogs till behandling rörde söndagsskolans nödvändighet och berättigande. Lärarinnan fru Ester Larsson, som utsetts till inledare, hade blivit förhindrad närvara men sänt en skriftlig inledning, som föredrogs av mötets sekr. Inledningen såväl som det följande samtalet fastslog bl. a. Guds vilja, barnens värde, kristendomens betydelse för skapande av goda karaktärer, för kultur och samhällslivet samt den nu-i varande avkristningen och därmed ringa kristendomskunskapen bland barnen såsom avgörande för söndagsskolans nödvändighet. Om olika former för söndagsskolans bedrivande samtalades även. Söndagsskolans praktiska utformning utgjorde nästa ämne med muraren. Aron Grydelin som inledare. Den livfulla och med praktiska uppslag laddade inledningen om att röra sig om lokalen, sången, bönen, kollekten, klassindelningen, premierna samt ordnig och disciplin. Samtalet blev även livligt och många efterföljansvärda synpunkter komme fram. Det tredje ämnet rörde sig om undervisningen i söndagsskolan. Lantbrukare Hugo Larsson höll en mycket saklig och gedigen inledning. Söndagsskolan Är skolan med den enda boken — ”Böckernas bok”. Önskan är att den må öppna sig för barnen. Det gäller att läraren själv är förtrogen med densamma.
En kafferast följde och sedan höll predikant Axel Eriksson inledning över det sista ämnet, som rörde sig om söndagsskolläraren personligen. Upplevelse av frälsningen i Kristus, gott föredöme, punktlighet, kärlek till barnen, gott humör, frimodighet och att vara väl förberedd för uppgiften voro beaktansvärda synpunkter som framhöllos. Särskilt dryftades nyrekrytering av söndagsskollärare, som ju är ett stort problem. Ur samtalen hade även en del önskemål framkommit.
Sedan predikant Lindh tackat stånga-borna för det gästvänliga mottagandet avslöt predikant Olsson med en kort betraktelse över orden i Joh. 3: 16. På kvällen var offentligt möte anordnat med predikningar av predikanterna Henning Pettersson och Herbert Andersson samt sång ev ungdomarna. Bland de 20-talet söndagsskollärare som samlats var tacksamheten över dagens rika utbyte i den kristna verksamhetens viktigaste uppgift mycket stor och hoppet är att när nästa samling blir redan innan söndagsskolorna börja för hössterminen dubbelt så’ många skola kunna möta upp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *