Slite

Slite Jaktvårdsförening
hade på söndagen anordnat en lika lyckad som ovanlig fältskjutning i villebrådsskytte som förövning till den instundande jaktsäsongen. ”Jaktstigen” gick i skogsterrängen vid Långome, där varje enskild skytt först inför major Elof Lindeborg som förhörsledare fick besvara en hel del frågor, om vars innebörd intet närmare skall avslöjas. Först därefter var skytten mogen att släppas ut i terrängen. Helt oförmodat uppenbarade sig här en duvhök färdig att sätta sina klor i den intet ont anande orrtuppen. Det gällde att snabbt klippa honom innan han försvann. Så följde den ena överraskningen på den andre, en hare kilade över stigen, en fasan lyfte helt plötsligt sedan hunden fått stånd, o. s. v. Vid det femte målet fick jägaren ladda med två skott och erhöll i övrigt handlingsfrihet. Plötsligt skymtade här nötskrika, orrhöna och katt. Hade jägaren här otur, sköt han i hastigheten den olovliga orrhönan och böt-fälldes — i form ev minuspoäng. I sista övningsmomentet hade hunden fått upp en räv, som fick fällas med två skott. Samlade antalet hagelträff blev utslagsgivande för tävlingsresultatet.
Sedan jaktstigen avverkats, samlades jägarna kring lerduveskjutningen och fick därvid tillfälle att skjuta från olika håll och ävenledes om möjligt pricka ner tvenne lerduvor utkastade samtidigt.
Inalles hade övningen samlat ett 35-tal skyttar, varav 11 från Lårbro, 3 från Boge och resten från Slite.
Efter intagen gemensam jaktfrukost i det gröna, för vilken Österholms svarade och i vilken samtliga jägare deltogo, följde prisutdelning, som förrättades av fru Solveig Pedersen.
Därefter framförde major Lindeborg i sin egenskap av jaktvårdskonsulent ett tack dels till arrangörerna för den lyckade övningen, som f. ö. gynnades ev det allra vackraste brittsommarväder, dels till de sköna skogsnymferna, som varit behjälpliga som stationsbefälhavare och markörer
— en synnerligen ovanlig företeelse, och som för majoren ägde den absoluta nyhetens behag enligt egen utsago — och sist men icke minst till hr Rolf Pedersen, som varit den drivande och ledande kraften i dagens nyttiga och nöjsamma träningstävling. Som ett synligt bevis på sin uppskattning överlämnade han till denne som hattprydnad en fjäderkombination av gräsand, storskrak och nötskrika. Hr Pedersen å sin sida returnerade ett ’tack till major Lindeborg för dennes villighet att ställa sig till förfogande med råd, anvisningar och hjälp.
Resultat:
Jaktstigen: 1) Birger Eriksson, Slite, 176 poäng, 2) H. Grefberg, Lärbro, 149, 3) S. Wesley, Slite, 144, 4) Alvar Jonsson, Lärbro, 144, 5) John Klintbom, Slite, 119, 6) E. Larsson, Lärbro, 118.
Tröstpris: Henry Johansson, Othem.
Lerdnveskjutningen: Samma resultat uppnåddes här av såväl de 3 första som de 6 sista. Efter omskjutning blev placeringen
1) K. G. Ahlberg, Lärbro, 2) Edvin Sandelius, Slite, 3) B. Bonde, Slite, 4) T. Jacobson, Slite, 5) G. Blinstrand, Slite, 6) H. Grefberg, Lärbro, 7) Nils Lyth, Slite, 8) S. Pettersson, Slite, 9) Karl Engström, Slite.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *