Missionärsbesök på Gotland.

Gång efter annan besannas det, att Gotland är en av de provinser, där intresset för yttre missionen är påtagligt starkt. En bidragande orsak till detta är utan tvivel det förhållandet att missionärerna själva gång efter annan besöker vår ö för att personligen stimulera missionsintresset och offerviljan.
I enlighet därmed besöker i dagarna en av Metodistkyrkans yngre missionärer Gotland för att tala vid missionsmöten i de olika metodistförsamlingarna om sina erfarenheter från en nioårig tjänst i Syd-Rhodesia, Afrika och göra insamlingar för missionen. Instundande söndag besökes Visby, tisdag Slite, onsdag Klintehamn, torsdag Roma, fredag och lördag Bjärges och söndag Östergarnskretsen.
Missionär Rydell är född i Marstrand den 26 juni 1904. Efter genomgången folkskola och treårig högre folkskola jämte seminariekurs i Borås blev hon 1926 elev vid Göteborgs barnsjukhus, där hon efter genomgångna kurser anställdes som undersköterska. Åren 1931-1934 tjänstgjorde hon som sköterska vid lasarettet i Oskarshamn och anslöt sig till stadens metodistförsamling. Hon avlade barnmorskeexamen vid Göteborgs barnbördshus 1936. 1937 avskiljdes hon till missionär, och vid jultiden samma år anlände hon till Old Umtali, vid vars barnbördshus hon sedan dess varit verksam med undantag för en tids tjänstgöring i Mutambara.
Missionär Rydell är en god lärarinna, som helt säkert kommer att i sina föredrag giva goda inblickar i sjukhusarbetet och bymissionen bland de svarta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *