Lantbrukskemiska kontrollstationen i Visby.

Lantbruksstyrelsen förordar att statsbidrag skall utgå t. v. till verksamheten vid lantbrukskemiska kontrollstationen i Visby. Bidraget föreslås till oförändrat 3,000 kr. Jordbruksministern framhöll i statsverkspropositionen till årets riksdag att frågan om att för framtiden bibehålla statsbidraget till Visbystationen borde avgöras först vid ställningstagande till det förslag utredningsmännen för ordnandet av statens lantbruks-kemiska kontrollanstalts lokalfråga kunde komma till. Utredningsmännen skulle nämligen överväga möjligheterna att förlägga den till annan plats än Stockholm. Utredningsmännen har som bekant föreslagit att anstalten fortfarande skall ligga i Stockholm. Anledning synes därför ej föreligga att längre låta det anstå med att ta ställning till frågan om att för framtiden bibehålla Visbystationen, säger lantbruksstyrelsen och den förordar nu t. v. ett årligt bidrag till den på 3,000 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1947
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *