Födelsedag.

Femtio år fyller den 1 oktober fru Svea Wallin, Visby, innehavare av den välrenommerade damfriseringen vid Adelsgatan. Fru W., som är gift med ingenjör Ragnar Wallin härstädes, har gjort sig känd som synnerligen skicklig i sitt yrke, som hon utövat i många år till sina kunders belåtenhet. Femtioåringen tillhör även styrelsen för Gotlands damfrisörsförening i egenskap ev kassör.

Femtio år fyller i morgon jordbrukaren Ragnar Olsson, Ösarve i Bäl.

Kvarnägaren och kommunalnämndsordföranden Karl Fredrik Jonsson, Hemse, som igår fyllde sextio år, fick på sin högtidsdag mottaga många bevis på vänskap och uppskattning från såväl enskilda som nämnder och styrelser och andra sammanslutningar. Uppvaktningarna, som pågingo så gott som hela dagen, inleddes med att familjen hyllade jubilaren på morgonen och överlämnade gåvor bl. a. i form av en skrivbordsuppsats, en skrivbordslampa och ett solur. Styrelsen för Gotlands kvarnförening uppvaktade med sin ordförande, kvarnägare A. J. Pettersson i Väte, i spetsen, varvid jubilaren hyllades i ett tal och som synligt bevis på föreningens uppskattning fick mottaga’ en dyrbar bricka av mattslipet tenn och’ gravyr. Kyrkorådets samtliga ledamöter infunno sig även, varvid kyrkoherde Ernst Hejneman höll tal och överlämnade en blomsterkorg. Från kommunalnämnden fick sextioåringen mottaga ett miniatyr-solur försett med humoristiska inskriptioner samt vidare en blomsterkorg. Hemse Hantverksförening med ordföranden, fotograf Henning Svensson, i spetsen hyllade med tal och blomsterkorg och en deputation från vännerna med möbelhandlare With. Rumin som talesman uppvaktade med en kontantgåva och textad adress. Släktingar och vänner i övrigt hyllade jubilaren med presenter ev olika slag samt en mängd blommor. Vidare ingick ett 80-tal telegram. På kvällen var en festlighet anordnad på Hantverkargården i Hemse för ett 100-tal gäster. Där blev det talens rad, musik nå hyllningar i andra former.

Födelsedag morgon tisdag fyller sjökapten Axel Krokstedt, Visby, sjuttio år. Född i Ronehamn gick han efter studier vid läroverket i Visby till sjöss och gjorde redan då flera långresor. År 1901 avlade han styrmansexamen och kaptensexamen året därpå. Sedan har han varit befälhavare på olika båtar. Han började med lastångaren Hudiksvall och förde sedan ång. Runhild, som blev kapad av tyskar na och minsprängd under förra världs kriget, ett tillfälle då kapten Krokstedt själv var nära att stryka med. Vidare har han fört ångarna Gunhild och Hebe. Kapten Krokstedt, som nu lämnat tjänsten — sedan några år tillbaka tjänstgör han på kristidsstyrelsens kansli — har varit en ovanligt skicklig och dugande befälhavare och synnerligen omtyckt av sitt folk. Hen är f. ö. allmänt uppskattad som en rättrådig karl med egna originella ideer om allt, glad och god, en verklig gotländsk sjöfarare, trygg och lugn i alla skiften.

Åttio år fyller om torsdag den 2 oktober hr August Eriksson, Ansarve i Fröjel. Jubilaren reste i yngre år, som så många andra gotlänningar, till Amerika och vistades där i flera år under olika perioder, avbrutna av. en tripp till fosterön vid ett par tillfällen, då hemlängtan blev allt för stark. Han har alltså krossat Atlanten flera gånger, men nu har han sedan rätt många år tillbaka slagit sig till ro på sin kära fosterö och i hemmet i Fröjel. Han har i många år varit en avgjord kristen och ansluten till den baptistiska verksamheten, där han även i flera år tjänat såsom predikant. Nu har han de senaste åren dragits med ohälsa, men har trots allt inte tappat modet, utan är alltid glad och full av humor, då man sammanträffar med honom. Inom Fröjels baptistförsamling, som jubilaren i flera år tillhört, har han gjort många goda och berömvärds insatser.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *