Fastighetsombyggnad vid Vårdklockegatan.

Riksantikvarieämbetet, som låtit antikvarie Erik Bohm på platsen granska förslaget till ombyggnad av ett boningshus vid Vårdklockegatan och på tomten nr 9 i kvarteret Väpnaren i Visby, anser det vara av stor vikt, att huset med sin stora kulturhistoriska betydelse för stadsbilden bevaras i så vitt möjligt orört skick, och hälsar därför med tillfredsställelse förslaget till dess iståndsättande på ett sätt, som synes garantera, att huset blir bevarat.
Den av praktiska skäl föreslagna lyftningen med 40 centimeter vill ämbetet icke motsätta sig. Däremot anser ämbetet att igensättning av de två fönstren i gaveln mot Vårdklockegatan skulle väsentligt skada husets arkitektur. De bör bibehållas eventuellt som blindfönster. Slutligen framhåller ämbetet vikten av att husets yttre karaktär bibehålles i största möjliga utsträckning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *