Danskt kabelfartyg lägger engelsk kabel.

Gotlands tredje telefonkabel sträckes i dag.
I dag utlägges den nya telefonkabeln mellan Gotland ocn fastlandet. Det danska kabelfartyget Edouard Senson anlände kl. 7 i morse till Fridhemsbukten, där alla förberedelser för landfäste redan voro vidtagna. Anknytningen ordnades under förmiddagens lopp och på middagen kunde kabelfartyget lyfta, ankar och sätta kurs mot Västervik, där kabelns andra ände skall angöras.

Sedan i början av juni har en arbetsstyrka av 40 man varit syssel satt med nedläggandet av landkabel från Visby till Fridhem och detta arbete har som sagts nu färdigställts. Den nya sjökabeln har tillverkats i -England och har i dessa dagar avhämtats i London av det danska kabelfartyget. I går kom detta upp på Lindödjupet utanför Västervik och där tog det ombord en manstark delegation från Telegrafverket, bl. a. överdirektör Billström, som under generaldirektör Sterkys resa i Amerika är t. f. generaldirektör, vidare överingenjör Holmgren, distrikschefen Goldschmidt, chefen för kabelkontoret i telegrafstyrelsen Nordström m. fl.

Trafiken kan icke omedelbart upptagas.
Det är nämligen en stor händelse, att denna kabelnedläggning kunnat komma till stånd. Ursprungligen var den avsedd att äga rum någon gång omkring 1940 — den första telefonkabeln nedlades som bekant år 1920 och den andra år 1930 — den förra från Ihre i Hangvar och den anda från Kneippbyn — men kriget kom i vägen och först nu har planerna kunnat realiseras. Kraven har ju också ökats undan för undan och den nya telefonkabeln är därför mycket välkommen. Den kan icke omedelbart sättas i trafik, eftersom växelbord för densamma saknas vid telefonstationen i Visby, men till nästa sommar hoppas man kunna taga densamma i bruk.
Genom den nya kabeln blir också möjligheterna till nya förbindelser starkt ökade. Medan det i kabeln över Ihre finns tre möjligheter tfll förbindelse och i kabeln från Kneippbyn 12, kan man i den nu utlagda kabeln få 23 förbindelser. Av dessa korhma dock till en början endast 8 att utnyttjas.
När platsen för kabelfästet denna gång förlagts till Fridhemsbukten, så beror detta på, att kustförhållandena här äro ganska gynnsamma. Dels är bottnen långsluttande, så att man slipper de branta pallarna, och dels går det här ut till havs en ränna av sand, i vilken det är förmånligt att få bädda ned kabeln. Med hjälp av en brandspruta kommer man att pressa samman sanden kring kabeln, så att den blir så skyddad som möjligt. Vid Fridhem har man byggt en förstärkarstation, som skall hjälpa upp ljudet, och en liknande förstärkaranordning anlägges också vid telefonstationen i Visby.

Den nya anläggningen kostar 1 1/4 milj.
Denna nya kabel är av en helt ny konstruktion, berättar överdirektör Harald Billström vid ett samtal med en medarbetare i Gotlands Allehanda. Det är nämligen en koaxialkabel med central ledare i ett kopparrör, en typ, som för första gången nu kommer till användning i Sverige. Samtalen överföras med höga frekvenser, som sedan silas i båda ändpunkterna. Kabeln har en längd av 95 km., varav 15 km. strandkapel och 80 km. djupvattens-kabel. Den förra är skyddad av två lager med armering i 9 mm :s rundjärn, den senare endast med ett lager.
Sjökabeln kostar 750,000 kr. och den färdiga kabejförbindelsen mellan Gotland och fastlandet 1,250,000 kr., vari då också ingår anslutningen till den stora rikskabeln.
Överdirektör Billström uttalar också sin tillfedsställelse över det gynnsamma väder, som i dag råder och som icke kunde vara bättre vid denna årstid. Kabeln skulle egentligen ha nedlagts redan i juni, men den har fördröjts genom leveransförseningar från den engelska fabriken. Landfästet vid Gotland är också den känsligaste punkten, eftersom där icke finnes någon skyddande skärgård, varför man är beroende av stadigt väder.

Kabeln drages i land.
Sedan ”Sueson” vid 7-tiden i morse ankrat i bukten — fartyget blev synligt redan vid 5-tiden, men gick först in under Visby för att hämta lots — upprättades först förbindelser mellan arbetsledningen i land och fartyget genom markradio, som lånats av militären och som fungerade på ett utmärkt sätt. Därefter gick man ut från land med specialbyggd båt för att taga i land kabeländan. Sedan anknytning vun. nits genom en förbindelsekapel till land, skötte en traktor i land resten.
När kabeln blivit fastgjord för gott vid kabelfästet i land, hade kabelfartyget bara att lyfta ankar och sätta sig i rörelse med kurs mot Västervik. Kabeln löper ut genom fören och går därefter under fartygets botten — föregående kabelfartyg, som varit här, ha lagt ut kabel från aktern. ”Suenson” gör under kabelläggningen en fart av sex knop och den beräknar därför vara framme vid Horns udde utanför Västervik någon gång i kväll.

Förstudier för elkabelns ankomst.
Bland de åskådare, som infunnit sig i land märktes telegrafkommissarie Stenberg och kontrollör Andrén härstädes ävensom den tekniske ledaren för telegrafverkets arbeten på Gotland, ingenjör Jansson, samt dessutom en talrik arbetsstyrka. Men det kan också antecknas, att till evenemanget infunnit sig ingenjör Dehnberg från Gotlands kraftverk\ i Slite och ingenjör Glimstedt från dess moderorganisation Skandinaviska elektricitetsverk, båda tydligen i syfte att göra studier för den, som vi gotlänningar givetvis hoppas, icke alltför avlägsna dag, då ett annat kommunikationsverk, nämligen Vattenfallstyrelsen, lägger ut sig elkabel över Östersjön från fastlandets kraftnät över till Gotland.
Kabelfartyget Edouard Suenson, som tillhör Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S i Köpenhamn, byggdes på örlogsvarvet i Köpenhamn 1922 och mäter brutto 1,552 ton. Fartyget har en längd av 81 meter, är oljeeldat samt försett med ångmaskin.

Kabelfartyget låg kvar
i Fridhemsviken vid 13,30-tiden. Angöringen av kabeln var då verkställd och man höll på att förbereda avfärden genom att ta ombord bojar och annan materiel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *