Vägen vid Lojsta kyrka bör bibehålla sin nuvarande sträckning.

Då riksantikvarien jämte professor Johnny Roosval för någon tid sedan besökte Lojsta kyrka, upptogs bl. a. till diskussion frågan om en omläggning av allmänna vägen strax väster om kyrkogårdsområdet. På grundval av denna diskussion har landsantikvarien på Gotland inkommit med redogörelse för frågans nuvarande läge.
Riksantikvarien framhåller nu hos byggnadsstyrelsen att det ur kulturhistorisk synpunkt och med hänsyn till miljön skulle vara synnerligen olyckligt om området mellan kyrkogården och de väster därom på ömse sidor om den befintliga allén vid kyrkan belägna skolhusbyggnaderna skulle komma att spolieras, genom framdragandet av ny väg. Ehuru denna vägsträckning vid två särskilda tillfällen blivit fastställd — i båda fallen dock utan att riksantikvarieämbetets mening inhämhämtats — anser han sig icke kunna underlåta att hemställa om byggnadsstyrelsens medverkan vid sådan justering av det fastställda förslaget till vägomläggning att nämnda område mellan skolbyggnaderna och kyrkogården ej blir berört därav.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *