Svensk-armerikansk baptistpasto besöker Gotland.

I går anlände till Visby pastor C. W. Nordling, vilken reser som evangelist inom baptistsamfundet och under den innevarande vintern skall tjäna Eksta och Silte Baptistförsamlingar. Pastor Nordling stannade över söndagen i Visby och deltog såväl i Immanuelskyrkan som i Väskinde med synnerligen goda och inspirerande predikningar. Pastor Nordling är värmlänning till börden och genomgick som ung bibelskolan i Örebro, samt studerade sedan vid svenska baptisternas predikantseminarium i Chikago, och verkade några år i Amerika. Han har många intressanta och lärorika episoder att berätta från sina resor och sin verksamhet på olika håll.
Det kan nämnas att ännu en svenskamerikan i vinter verkar här på Gotland, nämligen pastor M. F. Jansson, som för närvarande uppehåller vakansen i Klintehamns och Fröjels baptistförsamlingar.

Immanuelskyrkans ungdomsförening
hade i går kväll sin julfest och på samma gång årsmöte. Sedan föreningens Signe hr G. Björstand, inlett med bibelläsning och bön samt hälsat de talrikt församlade medlemmarna och juniorerna, som även inbjudits, välkomna, samlades man omkring julbordet och avnjöt gröten, som dock denna gång kokats på mannagryn.
Därefter vidtog årsmöetsförhandlingarna. Sekreteraren, fröken Maj Lindahl, uppläste årsredogörelsen, som vittnade om att föreningen efter sina krafter och möjligheter väl tillvaratagit sin speciella uppgift. . Årsberättelsen mottogs med tacksamhet och lades till handlingarna. Fru Hammarståhl uppläste revisionsberättelsen, enligt vilken kassören, fru May Tengner, föreslogs ansvarsfrihet och ett tacksamt erkännande, vilket också villigt bifölls. Kassan utvisade en omslutning på c :a 900 kronor, med en behållning av 433:— kr., varav dock genast anslogs i olika poster 220 kr.
till söndagsskolan, samt även något till Europahjälpen. Föreningen har under året bl. a. deltagit i insamlingen för Visby fadderort Mariehamn.
Hr Björstam uttalade sedan ett tack till styrelsen och alla medhjälpare i arbetet för det gånga årets insats, och pastor Hammarståhl tolkade medlemmarnas tack till sin ordförande, samt församlingens glädje över ungdomsföreningens arbete.
Hr Björstam hade på grund av andra uppgifter bestämt avsagt sig återval som ordförande, varför den nya styrelsen fick följande utseende: ordföranden hr Hans Gustafsson, vice ordf. pastor N: Hammarståhl, sekr.
fröken Maj Lindahl, vice sekr. fru Svea Hammarståhl, kassör fru May Tengner och revisorer fru Thyra Björstam och hr Albert Hansson, med fröken Ann-Marie Hellgren som suppleant. Dessutom valdes festkommitté, prenumerantsamlare för Ungdomens Veckopost, samt avhandlades ett par löpande ärenden. Vid kaffedrickningen uppenbarade sig en jultomte, som bortauktionerade julklapparna, varigenom kassan fick ett gott tillskott. Under festens gång sjöngs åtskilliga julsånger, och den trevliga och goda samvaron avslöts med bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *