Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset tisdagen den 10 december 1946 kl. 18,15, varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Avskrifter av följande länsstyrelsens resolutioner:
a) nr 487 den 19/11 1946 ang. tillstånd för Helge Nilsson att till avhämtning försälja pilsnerdricka i sin handelslokal vid S:t Hansplan;
b) nr 489 den 20/11 1946 ang. tillstånd för juveleraren Ernst Swenson att i sin handelslokal i huset S:t Hansgatan 15 idka yrkesmässig handel med begagnade guld- och silvervaror jämte skrot av samma metaller;
c) nr 493 den 23/11 1946 ang, tillstånd för A.-B. Svenska Pressbyrån att t. v. till och med den 31 december 1948 från kiosk vid Skeppsbron 20 idka försäljning till allmänheten utöver vanlig affärstid av konfektyrer m. m.;
d) nr 506 den 30/11 1946 ang. tillstånd för Gust. Löfquist A.-B. att under tiden från och med den 4 till och med den 11 december 1946 intill klockan 20,00 varje dag å stadshotellets i Visby terrass anordna en utställning i samband med försäljning av orientaliska mattor.
3) Remiss från magistraten av ansökan utav handlanden Nils Erik Blom till länsstyrelsen om tillstånd att till avhämtning försälja pilsnerdricka i speceriaffären å tomten nr 3 i kv. Rådmannen i Visby. Yttrande av nykterhetsnämnden.
4) Magistraten med förslag till provisorisk arbetsordning för magistraten och rådhusrätten i Visby, för yttrande (trycket nr 7).
5) Byggnadsnämnden med förslag till ändring av stadsplanen för del av kv. Narcissen i Lännaroten med beskrivning.
6) Yttrande av drätselkammaren över remiss från länsstyrelsen av framställning från Föreningen Ruinspelen i Visby om befrielse från erläggande av nöjesskatt för spelen under innevarande år.
7) Anhållan av drätselkammaren om bemyndigande att ordna de markremsor invid Stenkumlaväg, som blivit överflödiga vid vägarnas framdragning.
8) Hemställan av drätselkammaren om ett anslag å 5,000 kr. av fondmedel till planering av ett område av stadsägan nr 328 för oljetankanläggning.
9) Anhållan av drätselkammaren om anslag för iordningställande av gator inom förstadssamhället Halsjärnet.
10) Drätselkammaren n’1ed tillstyrkta ansökningar om infäste av:
a) Henrik Rohnström å stadsjordstomten nr 6 i kv. Bommen i Klinteroten;
b) Artur Gardell å stadsjordstomten nr 7 i kv. Tjärkoket i samma rote;
c) Otto Redner och Astrid Lindström å stadsjorden, 434 kvm, av tomten nr 11 i kv. Södertull i Strandroten;
d) Valter Wickman å stadsjordstomten nr 1 i kv. Remmaren i Klinteroten.
11) Yttranden av beredningsutskottet över motioner av herr Georg Pettersson m. fl.
12) Beredningsutskottets valförslag för år 1947.
13) Val av ledamöter i 1947 års taxeringsnämnder.
14) Förslag av beredningsutskottet angående tillkännagivanden under år 1947 om stadsfullmäktiges sammanträden.
15) Förslag av drätselkammaren:
a) ang. viss ombyggnad av Portikhuset S:t Hansgatan 21;
b) till ny brandordning för staden;
c) ang. tillsättande av avtals-och lönenämnd för staden;
d) till ändrad lydelse av vissa paragrafer i normaltjänstereglementet;
e) rörande lön åt förutvarande sysslomannen och sjuksköterskan vid ålderdomshemmet Fristad under viss tid innevarande år.
16) Yttranden av drätselkammaren:
a) ang. anslag till hälsovårdsnämnden för jourtjänst under stadsläkarens sjukdom;
b) över ansökan av Bror Christiansson om inköp av del av stadsägan nr 328 samt infäste å stadsägan nr 334;
c) över skrivelse från Anna Gustafsson beträffande inlösen till frijord av stadsjordstomten stadsägan nr 1267.
17) Byggnadsnämndens förslag till ändring av stadsplanen för del av Tallunden jämte gatukorset Söderväg—Gutevägen, bordlagt vid nästföregående sammanträde.
Till förestående ärenden hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å fullmäktiges kansli under sekreterarens mottagningstid (kl. 13,0014,00) samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 4 december 1946.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *