Länsstyrelsens annex får större omfattning.

Nu färdigt för bygge. — Kostnaden 650,000 kr.
Byggnadsstyrelsen har nu begärt bemyndigande att enligt ett av länskitektkontoret utarbetat slutligt förslag få uppföra nybyggnad för länsstyrelsen på den under fångvårdsstyrelsens förvaltning f. n. ställda tomten nr 5 i kv. Södertull i Visby och att för ändamålet få ta i anspråk det av riksdagen anvisade investeringsanslaget på 500,000 kronor.
Då de sammanlagda kostnaderna för nybyggnaden numera beräknas till 650,000 kr. har styrelsen hemställt att för ändamålet ytterligare erforderliga medel få tas från anslaget för anordnande av häradsskrivarkontor. Vidare begär styrelsen förordnande, att fastigheten kv. Södertull nr 5 skall överföras från fångvårdsstyrelsens till byggnadsstyrelsens förvaltning.
Sedan propositionen om nybyggnaden för länsstyrelsen framlades har behov av ytterligare lokaler uppstått. Sålunda har det visat sig önskvärt att i byggnaden inrymma två häradsskrivarkontor jämte rum för lantbruksingenjör. Detta har skett genom att byggnaden på gården inretts i två fulla våningar varjämte gatuhusans vindar inretts i sin helhet. Trots detta liar byggnadens massa bl. a. genom uppdelningen i flera byggnadskroppar med olika utformning kunnat hållas nere för att ej menligt inverka på miljön. Kostnaderna har emellertid genom den ökade rumsytan stigit till 650,000 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *