Från våra Gotländska Bygder. Vallstena.

VALLSTENA.
Årets tredje ord kyrkostämma ägde rum på lördagen under hem.-äg. Gustav Gutenbergs ordförandeskap. Vid stämman, som var ganska talrikt besökt, utsågs handl. Allan Nilsson, Allekvia, och hr Åke Thomsson, Bjerge, till revisorer för kyrkans och skolans räkenskaper under år 1947. Till revisorsuppleant valdes hr Yngve Hansson, Bjerge.
Beträffande nästa års stämmor bestämdes att ordförande i samråd med kommunalnämndsordf. skall fastställa tid och plats för dessa. Den tredje ordinarie stämman skall emellertid hållas den 27 dec.
Vid den auktion å leverans av ved till kyrkan och skolan som härefter hölls inropades endast ett mindre parti. Det gällde vinterhuggen furuved som betingade ett pris av 12:50 pr m3.
Efter den ord. kyrkostämman, hölls kommunalstämma med nämndeman L. Pettersson, Gudings, som ordf. Första ärendet var val av revisorer för den borgerliga kommunens kassor och härtill omvaldes f. hem.-äg. E. Norrby, Bjerge, och handl. Allan Nilsson, Allekvia. Som suppleanter för dessa, utsågos hem.-äg. G. Pettersson, Norrgårda, och M. Pettersson, Uppegårda.
Till ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden omvaldes samtliga förutvarande, nämligen nämndeman L. Pettersson, Gudings, lantbr. F. Angelöv, Slumbra, och G. Ekman, Norrgårda. Suppleanter för dessa blevo i nu nämnd ordning, hem.-äg. Gunnar Larsson, Gudings, Yngve, Hansson, Bjerge, och G. Pettersson, Norrgårda. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen omvaldes hem.-äg. G. Sandström, Bjerge, ordf., G. Larsson, Medebys, samt lär. V. Löfgren. De två sistnämnda nyvaldes och av dem skall V. Löfgren fungera som föredragande ledamot, när det gäller nykterhets- och barnavårdsfrågor. Till vice ordf. i styrelsen utsåg stämman den förutvarande ledamoten, hem.-äg. E. Bergsten, Uppegårda. Till suppleanter i fattigvårdsstyrelsen valdes lärarinnan Hertha Holmgren samt lantbr. M. Pettersson, Uppegårda.
Till roteombud för den nya folkräkningen under tiden 1947—1950 – valdes hem.-äg. S. Olsson, Bjerge, och A. Ganström, Grinds. Suppleant för dessa blev hem.-äg. G. Larsson, Gudings. Till brandsynenämnd för år 1947 valdes f. hem.-äg. E. Norrby, Bjerge, och byggmästare V. Pettersson, Bjers. Till ombud vid årsstämma med Slite—Roma järnväg omvaldes nämndeman L. Pettersson, Gudings, med hem.-äg. A. Kolmodin, Till direktionsmedlem i ålderdomshemsförbundet valdes L. Pettersson Gudings, med hem.-äg. G. Sandström, Bjerge, som suppleant. Till ledamöter i pensionsnämnden för åren 1947—50 omvaldes hem.-äg. E. Norrby och Å. Thomsson, Bjerge, suppleanter blevo hem.-äg.
Hj. Pettersson, Norrgårda, och T. Sandgren, Bjerge.
Till ledamöter i magasinsdirektionen valdes hem.-äg. H. Pettersson, Bjers, och H. Veström, Hägvalds. – Stämman uttalade sig vidare för att sockenmagasinet under de närmaste åren skall 2vvecklas och att magasinskassan skall överföras till kyrkorådets förvaltning.
Till slut diskuterades hur socknen skulle förfara med en sockenenklav tillhörande Vallstena socken men belägen inom Boge socken. Enklaven består av en bostadsfastighet med tillhörande jordomiråde på sex tunnland skogs- och åkermark, som äges av kommunen. Flera förslag hade framkommit, men frågan bordlades tills vidare för fortsatt utredning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *