Från våra Gotländska bygder. Vall.

VALL.
Årets tredje och sista ord. kyrkostämma hölls härstädes i kom.-rummet lördagen den 21 dennes under ledning av komminister Erik Ceder. Till revisorer för de under kyrkostämman hörande räkenskaperna valdes hrr Birger Valliér, Rolex, och Arvid. Hansson, Bryungs, suppl. Gunnar Hejdenberg, Linhatte, och Holger Pettersson, Linhatte. Tiden för nästa års stämmor skulle sammanfalla med kommunalstämmorna. Vidare beslöts att gudstjänsten skulle hållas i folkskolan under den kalla årstiden. Stämman tog en tid av blott 5 minuter.
Aretssista ord. kom.-stämma hölls härefter under lantbr. Reinhold Petterssons ledning. Härvid förekom en hel del val. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för fyra år valdes Verner Heidenberg, Hardings, ordf., och Gustav Larsson, Kysings, suppl. Harry Pettersson, Kvie. I barnavårdsnämnden valdes för fyra år Harry Pettersson, Kvie, ordf., och Arvid Hansson, Bryungs, suppl. lärarinnan Elsa Nilsson och C. J.
Ahlin, Levide. Till taxeringsledamöter valdes Oskar Östergren, Linhatte, Arvid Hansson, Bryungs och Karl Vetterlund, Kvie, suppl. Verner Heidenberg, Gustav Larsson och Harry Pettersson, av vilka Arvid Hansson skall handhava virkestaxeringen.
Revisorer blevo Gustav Larsson, Kysings, och Nils Hardinge, Hardings, suppl., Birger Vallier, o. Arvid Haraldsson. Till ledamöter i brandstodsvärderingsnämnden för fyra år utsågs Ivar Hallgren, Fridtorp, och Oskar Johansson Linhatte. I hästuttagningsnämnden invaldes. Nils Hardinge, Martin Kysinger, och Karl Vetterlund, suppl. Henry Jakobsson, K. E. Magnusson, Skogs, och Carl Johan Ahlin. Brandstodsombud blev Nils Hardinge, suppl. folkskollärare Gustav Riggert.
Till. ombud för tingshusbyggnadsskyldiga valdes Nils Hardinge, suppl.. Gustav Riggert. Till kristidsnämndsledamöter valdes; Gunnar Hejdenberg och Gustav Lindström, Medebys, suppl. Henry Jakobsson, Bryungs. Till roteombud för en tid av fyra år valdes Carl Johan Ahlin, Levide, suppl. Gunnar Hejdenberg. Löner och arvoden för nästkommande år blevo oförändrade. Nästa års ord. stämmor skulle hållas den 29 mars, 16 okt; och 20 dec. samt uppbördsstämman för hundskatt och skogsaccis den 1 febr.Ledamot i förvaltningsnämnden inom hemvärnet för 2 år blev Nils Hardinge, revisor Oskar Johansson, Linhatte.
Härefter förekom en stunds diskussion över branddammens placering inom kommunen, och därmed var årets sista kommunalstämma avslutad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1946
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *