Från våra Gotländska bygder. Rute.

RUTE.
Kommunalfullmäktige i Rute höll måndagen den 16 dennes sitt sista sammanträde för året under ordförandeskap av hr Gustav Johansson. Föredragningslistan upptog 26 punkter, varav de flesta berörde val för kommande 4-årsperiod. En ledamot var frånvarande med giltigt förfall. Lönerna till samtliga befattningshavare inom kommunen fastställdes till samma belopp som föregående år. Till brandchefen bestämdes ett arvode av 100 kr. för år 1947.
I fattigvårdsstyrelsen invaldes tre nya ledamöter, nämligen Gunnar Bengtsson, John Bogren och fru Elsa Nygren. Till ordförande utsåg fullmäktige Gunnar Bengtsson, Alvans, och till vice ordförande John Bogren. Suppleanter för fyra år blev fru Alice Bergkvist och Ludvig Siltberg, samt för 2 år Valter Vikström.
Till ledamöter i nykterhetsnämnden omvaldes Karl Persson samt nyvaldes K. O. Karlsson och fru Elin Högbom. Till ordförande valdes Karl Persson. Suppleanter blev fru Edla Andersson och Gustav Pettersson.
Ledamöter i arbetslöshetsnämnden för år 1947 blevo K. Bergbohm, O. Westergård, K. O. Karlsson samt Gunnar Bengtsson. Till ordf. resp. vice ordf. föreslogs förvaltare Charles Dahlberg och arbetsförmannen Sten Johansson, båda på Furillen. Till ledamöter i vägsynenämnden valdes John Ström, Mauritz Olsson och Georg Karlsson. Hr Ström utsågs till ordf.
I barnavårdsnämnden omvaldes prosten Anders Hedvall, som tillika valdes till vice ordförande samt nyvaldes fru Elsa Nygren. Suppleanter blevo hrr Hugo Jacobsson och Oskar Engström.
Till förare av socialregistret valdes fattigvårdsstyrelsens ordf. Gunnar Bengtsson.
Ledamöter i brandstodskommittén blevo Tyko Bergbom och Hilmer Sund-gren med Hilmer Vallin och Arvid Johansson som suppleanter.
Till ledamöter i kristidsnämnden för år 1947 omvaldes Orion Ahlqvist och Gunnar Bengtsson med Konrad Bergbohm och fru Greta Jönsson som suppleanter.
I hästuttagningsnämnden för fyra år valdes Harry Westöö och Bror Godman med Ragnar Stolpe och Oskar Ekvall som suppleanter.
Taxeringsnämnden för år 1947 består av hrr Konrad Bergbohm, Hilmer Jönsson och Axel Kolmodin. Suppleanter blevo Helge Ahlqvist, Anders Hedvall och K. O. Karlsson. Att granska inkomna virkesdeklarationer utsågs hr Bergbohm.
Till roteombud valdes för första roten Hilmer Jönsson och för andra roten Gustav Johansson. Beslut om ersättning till roteombuden bordlades till ett kommande sammanträde, då man tydligen var rädd att den föreslagna ersättningen med 25 kr. för varje påbörjat hundratal personer inom roten skulle vara för rikligt tilltagen, fast man även framförde den åsikten, att det kunde bliva för liten ersättning, då enligt kungörelsen roteombuden har en hel del att uträtta inom sina respektive rotar.
Vid fråga om tillsättande av en hemhjälpsnämnd uppstod en stunds diskussion och många namn nämndes förutom de av valberedningen föreslagna. Valda blevo Hugo Jacobsson och Carl-Eric Karlström samt fru Augusta Hedberg. Suppleanter blevo fru Greta Hedvall samt hrr Gunnar Bengtsson och Oskar Hedberg. Till ordförande utsågs hr Carl-Eric Karlström. Vad som i detta sammanhang förvånar är, att såväl valberedningen som de fullmäktigeledamöter som kommo med förslag tydligen samtliga voro av den uppfattningen att det skulle vara minst två manliga i denna nämnd. Nog tycker man att det vore betydligt förnuftigare med övervägande kvinnligt inslag i en sådan nämnd, som ju skall fördela behövlig arbetskraft i hemmen.
Till revisorer att granska alla under kommunalfullmäktiges kontroll hörande kassor och förvaltningar utsågs Albin Nordberg, Hilmer Jönsson och Sixten Johansson. Suppleanter blevo Erik Hermansson, J. A. Bergkvist samt Gösta Vall. Att granska arbetslöshetsnämndens räkenskaper utsågs Erik Hermansson och Hilmer Jönsson med Sixten Johansson och J. A. Bergkvist som suppleanter.
Fattigvårdsstyrelsen hade hemställt om fullmäktiges medgivande, att få försälja ett uthus vid Puttersjous. Fattigvårdsstyrelsens hemställan bifölls, och beslöts att uthuset fick försäljas för 150 kronor.
Rute manskör hade anhållit, att liksom föregående år få ett anslag å 100 kr. för sin verksamhet, vilket bifölls och beslöts att medlen skulle utgå av tillgängliga nöjesskattemedel.
Rute—Bunge studiecirkel av S. L. S. hade ansökt att i fortsättningen få ett anslag på 50 kr. varje år. Fullmäktige beslöt bifalla ansökan att tilldela studiecirkeln det begärda anslaget för år 1947.
Förslag till ny brandordning för kommunen godkändes av fullmäktige och beslöts, att kommunalnämnden hos länsstyrelsen skulle söka fastställelse av den nya brandordningen. Vidare beslöts, att kommunalnämnden hos Bunge kommun skulle få till stånd ett avtal om hjälp vid brand av Bunge brandkår.
Ett förslag till anläggande av branddammar inom kommunen hade utarbetats av ingenjör Stare, vilket föredrogs av ordföranden. Fullmäktige beslöt på kommunalnämndens förslag, att tre branddammar tillsvidare skulle byggas en vid Koparve, en vid Ahlbya och en vid Ale. Kommunalnämnden fick i uppdrag att planera och utföra arbetet i egen regi.
Till att sammankalla de nya fullmäktigeledamöterna utsågs hrr Oskar Hedberg.
Till personlig suppleant i sylstyrelsen för Gustav Johansson fler hrr Yngve Nilsson, som avflyttat, valdes hrr Arvid Johansson.
Därefter var föredragningslistan genomgången och ordföranden tackade för den tid han haft förtroendet, att leda fullmäktiges förhandlingar. Han vände sig särskilt till de avgående ledamöterna i fullmäktige, som nu vid årsskiftet avgår från fullmäktige och då särskilt till hr Konrad Bergbohm, som varit med sedan fullmäktige infördes och som även under samma tid och ännu längre varit kommunalnämndens ordförande och nedlagt ett stort och oegennyttigt arbete i kommunens tjänst. Han slutade sitt anförande med att önska ledamöterna en God Jul.
Fullmäktiges vice ordförande hr Erik Hermansson, tog sedan till orda och tackade å fullmäktiges vägnar ordföranden för den gångna tiden och för den oväld, med vilken han fört klubban i församlingen. Han tillönskade ordföranden en god helg.
Ordinarie kyrkostämma hölls i Rute måndagen den 16 ds under ordförandeskap av hr Konrad Bergbohm, Sigfride.
Ersättning för portokostnader och skrivmateriel till ordf. bestämdes till 25 kr. Arvodet till kassören blev lika med föregående år 50 kr.
Om kyrkogårdens och gravarnas skötsel förekom en längre diskussion med anledning av de mått och steg kyrkorådet vidtagit i anledning av den bordlagda frågan i samma sak från föregående kyrkostämma. Någon större klarhet i frågan blev det ej heller vid denna stämma.
En från förra stämman bordlagd fråga om byggande av ett bårhus ventilerades. Kyrkorådet föreslog att ett sådant skulle byggas väster om kyrkan. Bårhuset skulle ha en storlek av 4X3X2 meter. Stämman uppdrog nu åt kyrkorådet att bygga ett bårhus under året. Då det ej fanns anvisade medel I årets stat för detta ändamål, beslöt stämman att pengar skulle lånas av kommunen till detta bygge.
Församlingshemmet var åter på tapeten i och med att föredragnings tan upptog uppläsandet av gåvobrevet, vilket beslutats vid föregående stämma. Man yrkade nu att i enlighet med gåvobrevet församlingshemmet skulle överlåtas till Svenska kyrkans diakonistyrelse, att förvaltas och skötas av denna institution. Det blev riktiga brandtal för att församlingshemmet fortfarande skulle tillhöra Rute kyrka, men det fanns även de som hävdade, att församlingshemmet skulle bestå i sin nuvarande form, då det framhölls att kostnaden för detta per individ ej kunde bliva något att tala om. Stämman beslöt nu med 12 röster mot 4, att församlingshemmet skulle hembjudas till Svenska kyrkans diakonistyrelse.
Gudstjänsterna skall under vintern, med undantag för de större högtiderna, hållas i församlingshemmet. En del talare talade för, att stämman ej skulle besluta om detta, utan hänskjuta frågan till prosten Hedvall, som själv skulle få avgöra var gudstjänsterna skulle hållas, men stämman beslöt i enlighet med kungörelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *