Från våra Gotländska bygder. Lärbro.

LÄRBRO.
Vägume syförening fick vid sin försäljning i Vägume skola glädja sig åt ett mycket talrikt deltagande, såsom det alltid brukar vara där. Kyrkoherden höll, sedan psalmen ”Bereden väg för Herren” sjungits, en betraktelse om Johannes Döparen, varpå försäljningen vidtog med kyrkvärden Heliodor Hellgren såsom utropare. Till en början lite trögt, blev det så småningom allt bättre fart på buden och inkomsten av syarbeten, kaffe, portioner och godsaker blev överraskande god. En kudde som utlottades vanns av fru Maria Pettersson, Pavalds, vilken omedelbart lämnade som frivillig betalning en sedel till dagens kassa. Det gällde också att gissa rätt namn på en docka. Psalmsång och bön avslutade kvällen.
Vid kyrkofullmäktiges sista sammanträde för året under ordförandeskap av kyrkoherde Coldemo, som också omvaldes till ordförande för tiden intill nästa års sammanträde, behandlades de lagstadgade ärendena. Till revisorer för kyrkans räkenskaper omvaldes enhälligt byggmästare Viktor Persson,, Högan, och kamrer Adolf Larsson med kassör Svante Pettersson o. handlanden Willy Runnander, Vägume, såsom suppleanter. Nästa års sammanträden skola hållas på dag och tid som ordföranden bestämmer och tillkännagivas genom anslag på kommunens anslagstavlor samt genom personlig kallelse på posten. Sist tackade ordföranden för det gångna årets samarbete och vände sig särskilt till de ledamöter, som efter nyvalen icke återkomma i fullmäktige och önskade ett gott slut på det gamla året och ett gott nytt år.
Omedelbart efter kyrkofullmäktiges sammanträde hölls pastoratskyrkostämma under samme ordförande. Till granskare av pastoratets räkenskaper och kassör valdes kamrer Adolf Larsson. Angelbos, och byggmästare Viktor Persson, Högan, och till deras ersättare kassör Svante Pettersson och handlanden Willy Runnander, Vägume. En anhållan frånstenarb. Anton Nilsson, Källstäde, att få friköpa ett tomtområde från lönebostället Rangvide tillstyrktes hos kommarkollegium. Beslöts att nästa års stämmor skola hållas i Lärbro kommunalrum på tid som ordföranden äger rätt att bestämma och skola stämmorna annonseras både i Lärbro och Hellvi genom anslag. Då ordföranden i kyrkofullmäktige i moderförsamlingen även är självskriven ordförande i pastoratskyrkostämman, behövdes här icke något val. Sedvanligt tack från ordföranden följde sist med tillönskan om ett gott slut på det gamla året.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *