Från våra Gotländska bygder. Burs.

BURS.
Burs kommunalfullmäktige hade fredagen den 27 december sitt sista sammanträde för året under folkskollärare Alex. Stengårds ordförandeskap. Därvid bestämdes bl. a. ett anslag till sjukkassan med 50 öre pr från Burs ansluten medlem. Till ordförande och vice ordförande valdes för tiden till nästa sammanträde de förutvarande folkskoll. Stengård och byggnadsarbetare G. Tell.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för tiden 1947—50 valdes med slutna sedlar folkskolläraren Alex, Stengård, vägarbetaren Gustav Bodin, Lukse, och hemmansäg. David Häglund, Kålmans. Till suppleanter för samma tid utsågos lantarb. Hilding Olofsson, Hummelbols, samt hemmansäg. K. A. Larsson, Ganne, och Anton. Södergren, Enge.
Bland styrelsens medlemmar. utsågs folkskollärare Stengård till ordförande samt folkskollärarinnan Dagmar Lind till vice ordförande.
Till ledamot i barnavårdsnämnden för fyra år valdes folkskollärare Stengård, med hr G. Bodin som suppl.
Hästuttagningsnämnden blev omvald i sin helhet och består av hemmansäg. Josef Österberg, Stenstu, tillika sammankallande, Helmuth Åkerbäck, Ammunde, och Josef Edlund, Vidringe, med följande suppleanter: hemmansäg. Anders Nilsson, Stenstu, Albin Nilsson, Kärna, och Axel Pettersson, Sallmands.
Frågan om ersättning till roteombud uppsköts till oktobersammanträdet 1947, för att man skulle vinna klarhet över omfattningen av ombudets arbetsuppgifter. Till roteombud valdes: poststationsföreståndaren Karl Erik Pettersson, Lingvide, med hemmansäg. Albin Dahlby, Sigdes, som ersättare.
Kommunombud vid sammanträden med tingshusbyggnadsskyldiga under 1947 blev nämndemannen Anshelm Johansson, Enge.
Till ledamöter i 1947 års inkomsttaxeringsnämnd omvaldes följande, suppleanterna inom parentes, hemmansäg.
Vilh. Cedergren, Flors, (Josef Österberg, Stenstu), Jacob Hansson, Sigsarve, (Hugo Andersson, Gläves) Anton Södergren, Enge, (vägarb. Gustav Bodin, Lukse). Hr Hansson utsågs även till virkestaxerare med hr Cedergren som ersättare.
Kristidsnämndens ledamöter hrr Tell och Lindgren omvaldes med hr Gustav Bodin som ersättare.
Kommunalrevisorer blevo målaren Nils Sjöström, Prästgården, handlanden Edmund Bjuresten, Gebjenne, o. hemmansägaren Rägnar Larsson, Ljugämes, med hemmansäg. Alex Pettersson, Sigdes, och Axel Pettersson, Sallmands, som ersättare.
Härefter följde extra kommunalstämma varvid hemmansägaren Josef Österberg, Stenstu: utsågs till magasinsföreståndare och ordförande i magasinsstyrelsen för fyra år. Till ledamöter i samma styrelse för två år valdes hemmansägarna Ejnar Lindgren, Ammunde, och Sigvard Pettersson, Sigdes.
Till revisorer för magasinsstyrelsens räkenskaper utsågos de tidigare valda kommunala revisorerna.
Till sist. hölls kyrkastämmor under ledning av kontraktsprosten G. A. Kronqvist. Därvid förekom endast val av revisorer, vilka samtliga omvaldes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *