Från våra Gotländska Bygder. Bro.

BRO.
Pastoratsstämma hölls på söndagen med hr A. E. Forslund, Klintegårda, som ordförande.
Till revisorer valdes, för Bro: hr Olof Gardell, för Fole: hr Adolf Olofsson och för Lokrume: hr Ivar Karlsson. Till revisorer för resp. församlingar utsågs hrr Klas Klintlöf, Albin Karlsson, Sigurd Karlström och Einar Pettersson. Till ombud att representera pastoratet vid laga syner och förrättningar för år 1947 utsågs hr A. E. Forslund med Gustaf Pettersson, Fole, som ersättare. 1947 års pastoratsstämma skall hållas i Bro på dag som ordföranden bestämmer.
Kyrkostämman.. Under stämmodagen på söndagen samlades också kyrkostämmans ledamöter till sammanträde under hr Olof Gardells ordförandeskap.
Till revisorer valdes fröken Stina Fredricson och hr Oskar Vedin, Kvie.
Suppleant blev hr Johan Bergman, Eriks, Vidare beslutade stämman, att 1947 års stämma skall hållas på söneller helgdag, helst i samband med kommunalstämman. I övrigt bestämmer ordföranden tid och dag, vilken kungöres enligt anslag. På föredragningslistan förekom även ett förslag om höjning av klockarlönen. Stämman beslutade att till grundlönen om 550 kr. lägga 31 procents dyrtidstillägg. Sådant tillägg har klockaren hittills inte åtnjutit. Sammanlagda lönen blir därigenom 720 kr. Dessutom erhöll klockaren en engångssumma av 50 kr. för att låta dra in telefon.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *