Årsavslutning hos kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige avslutade på måndagen arbetsåret och därmed också den gångna valperioden. Det var alltså sista sammanträdet för flera ledamöter, som inte ställt upp till omval för den nya perioden, och dessa blev nu särskilt avtackade vad avslutningen, särskilt då dem som varit med sedan fullmäktiges start 1935.
Två nya ledamöter hade vid ny röstsammanräkning förklarats valda intill 1946 års utgång som ersättare för fru Gunhild Carlson och konsulent Anders Eklund, nämligen fru Maria Stålhandske och distriktslantmätare Hans E. Lundström, som nu välkomnades.
Fullmäktiges ordinarie sammanträden under 1947 skola hållas efter den ordning som förut praktiserats, nämligen med sammanträden i slutet av maj, oktober och december och med sedvanligt kungörande i tidningarna. Det beslöts också att de tidigare förhöjda avgifterna för gravskötsel skola gälla även för 1947.
Till revisorer för kyrkans räkenskaper 1947 omvaldes kamrer Herman Wahlberg och chaufför Th. Wahlbäck med reparatör K. V. Löfvist som ersättare. Till revisorer för stadsbibliotekets räkenskaper omvaldes folkskollärare G. Enekvist och f. vapenhantverkare C. A. Elgström med möbelsnickare L. G. V. Löfqvist som suppleant.
Slutligen föredrogs magistratens skrivelse om de för nästa period valda ledamöterna och domkyrkokomminister Öberg utsågs att leda fullmäktiges förhandlingar intill dess nästa ordförandeval ägt rum.
Inför det stundande årsskiftet riktade ordföranden, pastor Öberg, till sist några ord till de närvarande och framhöll att alla förhandlingar präglats av endräkt och god vilja med församlingens bästa för ögonen. Fullmäktige har främst att syssla med de ekonomiska angelägenheterna men även det är av betydelse för kyrkans interna arbete och genom de anslag som beviljats ha kyrkans tjänare kunnat arbeta under trygghet.
Ordf. erinrad om den omfattande restaureringen av domkyrkan till Jubileet, vilket arbete dock inte är helt avslutat. Ombyggnaden av orgelläktaren och orgeln, ändringen av altarskranket, kompletteringen av bänkarna och insättande av hörapparater återstår ännu. Orgelns ombyggnad har försenats genom att utländska leveranser inte fullgjorts i tid, men man hoppas kunna inviga orgeln i sommar och därmed får Visby domkyrka ett av de största och modernaste orgelverken i vårt land.
Den förut omtalade minnesstenen över Hansaoffren kommer också så småningom och ritningar till den är nu under utarbetande i byggnadsstyrelsen.
Till de avgående ledamöterna riktade ordf. ett varmt tack från hela församlingen för det intresse de visat kyrka och församling och till övriga ledamöter uttalades ett tack för det gångna årets arbete. Med ett tack till vice ordf. för god hjälp och till sekreteraren för plikttroget arbete avslutade ordf. sitt tal.
Vice ordf., hr Ekdahl, tackade å fullmäktiges vägnar ordföranden och önskade denne ett välsignelserikt gott nytt år.

Nio medlemmar voro frånvarande, nämligen hrr Glansholm, Arvidsson, Ivar Johansson, S. G. Tingström, Erik Nilsson, Althaimer och Wallin samt fröken Malmberg och fru Stålhandske.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *