2,100,000 sikyngel ha utplanterats på Gotland i år.

Från fiskerinämndens höstsammanträde.
Gotlands läns Hushållningssällskaps fiskerinämnds höstsammanträde ägde rum på Hushållningssällskapets lokal i Visby måndagen den 9 december. Ordförande var landshövding Nylander, och närvarande voro förutom landshövdingen kommendörkapten Åke Berg, hushållningssällskapets sekreterare och fiskeriinstruktör, försäljningschefen Lennart Ottosson samt fiskarna Arvid Andersson, Bengt Arwesson och Gunnar Jacobsson. Båda fiskeriintendenterna hade anmält förhinder till sammanträdet.
Först redogjorde instr. Mattsson för fiskodlingsverksamheten under det gångna året, samt de förbättringar och utbyggningar som företagits vid fiskodlingsanstalten i Ahr. 2,100,000 yngel av sik hade utplanterats från anstalten under våren, och detta yngel var kläckt uteslutande av gotländsk rom. Under hösten har inlagts 90 liter sikrom i anstalten, även detta uteslutande gotländsk rom. Den planerade filtreningsanordningen rapporterades även färdig, och vidare kunde anföras att hushållningssällskapet nu förvärvat äganderätten till fiskodlingsanstalten och vattenrätt till densamma från träsket.
Nästa punkt på föredragningslistan upptog sökandet av statsbidrag till fiskodlingsanstalten, och beslöt nämnden enhälligt att sådant bidrag skulle omedelbart sökas från av lantbruksstyrelsen disponibla fiskeavgiftsmedel.
Frågan om bensinslattemedlens fördelning blev mera segsliten, men efter en ingående debatt enades nämnden pm ett förslag att tillställas lantbruksstyrelsen.

Fisken för billig — fiskredskapen för dyra.
Höstens överseglingar av fiskredskap och försäkringen av nät härför förde även länets fiskeriförsäkringsbolag på tal, och man diskuterade de åtgärder som lämpligen kunde vidtagas för att fiskarna genom försäkringar skulle kunna skydda sig mot sådana förluster. Landshövding Nylander erbjöd sig att personligen undersöka vad som ytterligare skulle kunna göras i denna sak.
Gotlands Fiskareförbund hade inkommit med en utredning som klarlade de ojämförligt stora skillnader na mellan priserna på fisken ocn förnödenheterna för fisket, och utbad sig fiskerinämndens stöd för vinnande av rättelse i detta. I skrivelsen påpekades att visserligen priserna på drivmedel gått ned, men trots att i synnerhet laxpriserna nu lågo snarare under än över förkrigspriserna till fiskaren, hade prisstegringen på fiskredskap stadigt fortgått. I vissa fall, påpekades det, hade denna stegring kommit upp i 300 procent över förkrispriserna, och i vissa fall ända upp till 400 procent. Fiskareförbundet fann det vidare vara egendomligt att någon prissänkning på dessa förnödenheter ej kunnat genomföras, då prisreduceringen på drivmedel kom redan förra hösten. Nämnden beslöt enhälligt att tillstyrka denna framställning efter dess motivering, och att vidarebefordra den med anhållan om skyndsammast möjliga behandling.

En del fiskefrågor
behandlades därefter, och bland annat påtalade fiskeriinstruktören det brydsamma läge som skulle uppstå för gotlandsfiskarena om det rikliga laxfisket skulle avtaga, och vinterfisket efter strömming fortfarande skulle utebli. Man har under hösten haft vissa känningar med kraftiga strömmingsstim av storvuxen strömming vid den gotländska kusten, men fiskarena kan inte själva klara ut att leta upp fiskeområdena under det pågående laxfisket. Denna stora strömming har av allt att döma helt andra fångstområden än de vanliga. Behovet av hjälp med undersökningar för strömminsfisket nu under vintern med statens undersökningfartyg påtalades även från fiskarehåll, och kommendörkapten Åke Berg förutsatte möjligheten av att med ekolodningsutrustning kunna leta upp strömmingsstimmen. Fiskerinämnden beslöt underiätta kungl. Lantbruksstyrelsen om de stora förväntningar de gotländska fiskarena staler på just vinterundersökningar, ocn de praktiska resultat som kunde utvinnas genom dessa.
Vidare upptogs till debatt en del avsättningsfrågor, ansökningar om fiskerilån m. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *