Utbildning av värnpliktiga flygförare (reservflygare).

Utbildningen börjar — under förutsättning av Kungl. Maj its tillstånd — i början av februari 1944 och omfattar grundläggande flygutbildning vid flygvapnets flygreservskola under omkring 9 månader, omedelbart följd av grundläggande flygslagsutbildning vid någon flygflottilj under omkring 12 månader. Sedermera fullgöres fyra repetitionsövningar om 45 dager.
Utbildningen berättigar icke till anställning som officer eller underofficer på aktiv stat eller i reserven. Chefen för flygvapet äger avbryta utbildningen för dem, som visa sig olämpliga.
Löneförmåner:
Värnpliktslön jämte elevtillägg om 100: —kronor i månaden såsom elev i flygreserv-skolan och därefter under flygslagsutbildning och repetitionsövning (samt under bereciskorpstjänstgöring) flygtillägg med 150: — kronor per månad. Därest den värnpliktige med godkända vitsord genomgått grundläggande flygutbildning jämte fullständig flygslagsutbildning, erhålles efter avslutande av denna utbildning en premie om 1.250: — kronor.
Värnpliktig flygförare kan, efter att hava fullgjort viss del av utbildningen, be. fordras till värnpliktig korpral och därefter till värnpliktig furir.
För antagning fordras
a) att vara villig fullgöra ovannämnda tjänstgöring för utbildning och repetitionsövningar ävensom beredskapstjänstgöring, då så erfordras;
b) att vara inskriven som värnpliktig;
c) att under det år, utbildningen avses börja, fylla högst 25 år;
d) att inneha erforderlig skolunderbyggnad (kunskaper motsvarande realexamen) samt
e) att uppfylla fordringarna på kropps-beskaffenhet för utbildning till flygförare:
detta utrönas genom läkarundersökning, som genom chefens för flygvapnet försorg företas efter det ansökan om antagning inkommit; innan ansökan insändes skall vederbörande genom egen försorg undergå läkarundersökning motsvarande den för fast anställning vid krigsmakten,
Utbildning kan sökas av varje värnpliktig (även i tjänst varande), som fyller ovan angivna fordringar oberoende av tilldelning, tidigare militär utbildning m m. Utbildningen tillgodoräknas vederbörande såsom i fredstid fullgjord värkpliktstjänstgöring eller del därav.
Yngling, vilken år 1944 fyller 19 eller 20 år och icke är inskriven såsom värnpliktig, kan det oaktat, om han i övrigt fyller fordringarna, av chefen för flygvapnet antagas för utbildningen. Efter sådan antagning blir han inskriven såsom värnpliktig.
Utbildningen år ej avsedd för fast anställt eller f d fast anställt manskap vid krigsmakten.
Ansökan
att bliva antagen till denna utbildning skall ställas till Chefen för flygvapnet, Stockholm, och vara inkommen före den 1 oktober 1943.
Ansökan skall åtföljas av inskrivningsbok eller utdrag ur stamkort, av militärläkare utfärdat läkarintyg att den sökandes kroppsbeskaffenhet fyller samma krav som gälla för fast anställning vid krigsmakten, åldersbetyg, styrkta avskrifter av betyg i avlagda examina och intyg rörande eventuell praktisk tjänstgöring, övriga handlingar, varmed sökanden vill styrka sin behörighet, intyg, därest sökanden är omyndig, att målsman icke har något att erinra mot ansökan samt uppgift om postadress och telefornummer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *