Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Stölder vid bilfirma. En person, som under anställning vid en bilfirma tillgripit armatur, en bilradio, tre bilbatterier m m., dömdes till 5 mån straffarbete, villkorlig dom.

Ung flicka på villovägar. En sextonårig syelev, som tydligen kommit på villovägar, hade gjort sig skyldig till tillgrepp av 93 kr samt å drätselkontoret genom att å en lista skriva dels moderns dels en annan persons namn, fått ut vårdkostnaderna för två barn – sammanlagt 50 kr. För stöld och förfalskning dömdes hon till tvångsuppfostran.

Fyndförseelse. Upphittaren av en cykel hade underlåtit att anmäla sitt fynd till polisen, vilket nu kostade honom 5 dagsböter.

Förseelse mot motorfordonsförordningen. Bestående i underlåtenhet att låta besiktiga ett gengasaggregat, sonades med 10 dagsböter.

Lyd polisens order! Till 20 kr böter dömdes en person som trots polisens order vägrat att ”cirkulera”.

Av tre fyllerister bötade en 20, en 40 och en icke mindre än 100 kr. Förra gången den sistnämnde var i farten kom han undan med 90 riksdaler.

För olaga skottlossning dömdes en person, som inom stadens planlagda område skjutit en hund, till 20 kr böter.

Vårdslös cykelåkning ett dyrbart nöje. Ett varubud, som på för dylika gossar karakteristiskt sätt susat fram i Smittbacken och på Södra Kyrkogatan, straffades med 30 dagsböter.

En kvinnlig stockholmscyklist hade i somras vållat kollision med annan cyklist, vilket renderade henne 10 dagsböter.

Ombyggnad av fastighet utan vederbörligt byggnadslov kostade en fastighetsägare 20 dagsböter.

Osnygg affär. För att ha haft osnyggt i affärslokal, där matvaror försåldes, dömdes en person till 10 dagsböter.

Tolv cyklister. Som saknat belysning på sina fordon, bötade vardera en tia. Samma belopp pliktade två cyklister, som färdats med passagerare, vilka senare även de blevo 10 kronor fattigare.

Motofartyget Westfarts haveri den 16 juli 1941, varvid två personer omkommo, behandlades i går av rådhusrätten, som dömde befälhavaren för vållande till sjöolycka och andras död samt för underlåtenhet att ha fartyget vederbörligen bemannat och utrustat, till 75 dagsböter. Redaren ådömdes 25 dagsböter för samma förseelser beträffande bemanning och utrustning.

Straffad för grundstötningen. Befälhavaren på ångfartyget Rex, som den 8 september 1942 på resa Visby – Klintehamn grundstötte söder om Västergarns utholme, dömdes i dag för att genom underlåtenhet att ta erforderlig ortsbestämning och lodning ha vållat farlig grundstötning till 30 dagsböter.

Svanhilds befälhavare fick böta. För underlåtenhet att vid mötet med minsveparen Ven hålla styrbord i inseglingsrännan till Visby hamn dömdes befälhavaren på motorkuttern Svanhild till 20 dagsböter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *