Överhettning vållade brand i kronförråd.

Värnpliktiga räddade materiel för stora värden.
Tisdagen en 19 jan. eldhärjades en kronan tillhörig förrådsbyggnad i Katthammarsvik, varvid betydande skador uppstodo. Krigspolisen har nu verkställt utredning och hållit förhör med ett antal personer. Säker kännedom om sättet för brandens uppkomst har icke kunnat erhållas men det synes sannolikt att orsaken är att söka i överhettning av en torr trävägg. Chefen på förläggningsplatsen har vid utredningen meddelat att han vid det tillfälle då eldsvådan utbröt varit på väg till förläggningsplatsen, där han fick veta att eld utbrutit i närheten. Han gav order om hämtning av eldsläckningsmateriel. En del andra hade försökt rädda en del av förråden i byggnaden, vilket också lyckats, tills man tvingades lämna platsen på grund av den starka röken. Elden spred sig mycket hastigt och räddningsarbetet kunde pågå endast omkring fem minuter. Vid denna tid anlände en motorspruta, men elden stod icke att hejda och räddningsarbetet fick inriktas på andra byggnader i närheten.
Ett annat vittne till branden har framhållit att eldslågorna slagit ut genom ett fönster invid den plats där militärspisar vor placerade och han hade krupit in genom ett annat fönster för att söka dämpa elden men funnit att den redan fått för stor fart. Koktrosschefen har den uppfattningen att spisarna varit placerade på betryggande sätt och rören isolerade. Han kunde icke förklara på. vilket sätt elden uppkommit. Visserligen hade han sett att avståndet mellan spisarna och väggen varit mycket kort men då han visste att kokinrättningen använts under längre tid hade han inte ansett sig böra vidtaga någon åtgärd.
Vid utredningen har krigspolisen fått ett bestämt intryck av att eldsläckningsarbetet kommit igång mycket raskt efter det branden upptäckts samt att vidtagna åtgärder synas ha varit de enda möjliga med. hänsyn till rådande förhållanden. Särskilt synas de värnpliktiga, som utan order ingripit och fört ut materiel av betydande värden från förrådslokalen, ha utfört ett berömvärt arbete. Den brunna byggnaden tillhör Slite cement & Kalk A/B.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *