Militärbefälet förlägges till gamla S:t Olof?

Bästa lösningen, anse militärmyndigheterna.
Som en lösning av lokalfrågan för militärbefälsstaben å Gotland har, såsom i korthet omnämnts, av armsförvaltningens fortifikationsstyrelse ifrågasatts, att för stabens räkning skall tagas i anspråk det f. n. utan permanent användning stående gamla S :t Olofs sjukhus i Visby. Redan i början av året ingick styrelsen till regeringen med förslag i saken och begärde därvid 132,000 kr. till erforderliga ändrings- och iståndsättningsarbeten.
Sedan denna fråga närmare utretts, har fortifikationsstyrelsen hemställt om förslag till riksdagen om anvisande av 247,000 kr. till i byggnadsarbetena, därvid anförts, att det vore meningen att taga i anspråk sjukhusbyggnaden och en intill densamma liggande f. d. portvaktsbyggnad, varvid sjukhuset beräknades inrymma erforderliga expeditionslokaler för militärbefälsstaben och för hemvärnet, medan portvaktsbyggnaden erfordrades för beredande av bostad för eldare och gårdskarl.
Fortifikationsstyrelsen har låtit uppgöra förslag till omändringsarbeten. Från medicinalstyrelsen har inhämtats, att denna myndighet ej motsätter sig ett överförande av byggnaderna till försvaret. Då emellertid sjukhusbyggnaden i händelse av krig avsetts att tagas i bruk för evakuering av ett visst antal patienter från nya S:t Olofs sjukhus, vilket senare är avsett att användas såsom beredskapssjukhus, måste lokaler anskaffas för beredande av plats för de evakuerade patienterna, e:a 100 st. Med hänsyn till att såväl manliga som kvinnliga patienter måste förflyttas, blir det enligt medicinalstyrelsens åsikt nödvändigt att för detta ändamål uppföra två baracker till en kostnad av c:a 130,000 kr.
Lösandet lokalfrågan för militärbefälsstalita genom sjukhusets övertagande komma därmed att stiga utöver vad som först beräknades, nämligen till 247,000 kr. enligt prisläget i juli 1941. Då emellertid en nybyggnad, såsom ursprungligen projekterats, skulle kosta 367,000 kr., blevo en lösning enligt nu föreslaget alternativ ur kostnadssynpunkt ekonomiskt fördelaktigare än nybyggnad. I övrigt har fortifikationsstyrelsen påpekat, att då de för medicinalstyrelsens räkning uppförda barackerna bedömts nödvändiga endast under nu rådande beredskaps. förhållanden, desamma kunna i er framtid flyttas och utnyttjas för truppförbanden å Gotland. Med hänsyn härtill och då gamla S:t Olofs sjukhus väl lämpar sig för expeditionsändamål, vidhåller fortifikationsstyrelsen sitt förslag om att sjukhuset skall få övertagas för militärbefälets räkning. Med hänsyn till önskvärdheten av att militärbofälsstaben snarast möjligt beredes ändamålsenliga lokaler och då där igenom ett visst antal bostadslägen heter kommer att frigöras och bl. a. tillgängliga i allmänna marknaden anser fortifikationsstyrelsen de före slagna arbetena snarast möjligt böra komma till utförande. Slutligen ha] påpekats, att de ändringsarbeten som avses att utföras, ej komma att innefatta något ingrepp i byggnadernas yttre utseende, varför nödig hänsyn kan tagas till att sjuk husbyggnaderna äro upptagna i för teckningen över kulturminnesmäre. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *