Landsbygden.

HOGRÄN.
Missionsmöte hölls i söndags av Klinte-Hogräns distrikt av gotländska missionsförbundet i parken vid Ger-valds. Omkring trehundra personer hade hörsammat inbjudan och kommit dit. Efter gemensam sång och sång av en kör sammansatt av sångare från Klinte-Hogräns distrikt, läste Hogräns distrikts ordförande, lantbrukare Rudolf Palmqvist något ur den sextiofemte psalmen och hälsade talare och sångare välkomna till mötet. Sedan kören sjungit ytterligare ett par sånger lämnades ordet åt pastor Artur Steiner, vilken med text från 1 Petr. 1: 1 och följande höll en innehållsrik och uppfordrande predikan. Efter predikan sjöng kören ännu ett par sånger, varefter pastor Rune Bloom, Klintehamn, talade om Kristi tillkommelse. Kören under paston Blooms ledning sjöng ytterligare några sånger och pastor Herbert Nordanås avslutade det alltigenom goda mötet.

VÄTE.
Sångstund. En sångstund rik på uppbyggelse hölls på söndagskvällen i Missionshuset, under medverkan av Klinte Missionsdistrikts sångare och pastor Rune Bloom. Stunden begynte med att gemensamt sjöngs: ”Stäm in med dem som prisa Gud”. Sedan tonade evangeliets budskap ut i lovsånger, frälsningssånger och hemlandssånger, och i varje avdelning skilde sångarna sig med heder från uppgiften. Särskilt må här nämnas sången: Underbar nåd av Jesus”, som blev ett gripande vittnesbörd om den personligt upplevda frälsningen. Pastor Bloom talade över ämnet ”Livets sång” och fr. Dagmar Gustavsson och Vera Björkqvist avlade personliga vittnesbörd. En god kollekt upptogs för inköp av nya sångböcker.

LÄRBRO.
En lyckad sommarfest hölls i söndags vid Skär av Lärbro godtemplare. Deltagarna hälsades välkomna av skräddarmästare John Ahnqvist, varefter KA 3:s musikkår under musik-dir. Skoglöfs ledning gav en livligt upp-skaffad konsert. Ett föredrag om ungdomen och hembygden hölls av redaktör Bertil Kahlström, som slöt med ett kraftigt besvarat leve för fosterlandet, följt av fanfarer och folksången. Därpå fortsatte konserten, varvid musik-dir. Skoglöfs gossar visade att de kunna spela saxofon som amerikanska jazzmusiker och inte heller äro främmande för att sjunga och joddla.
I fortsättningen följde sång till luta av folkskollärare Simeon Jakobsson, som gjorde stor lycka med både allvarliga och glada bitar samt allsång, och till sist spelade Lärbrologens amatörer en teaterpjäs i tre akter, ”När Per-Niklas blev storbonde”, som väckte stort jubel bland de församlade. Aktörerna voro också väl värda bifallet, de bidrogo alla till det goda humöret.
Festen gynnades av vackert väder, och publiken fick god valuta för inträdesavgiften.
På lördagskvällen förekommo sedvanliga basaranordningar. Inalles uppgick publiken till —800 betalande de båda dagarna.

ANGA.
Dalhems missionsföre ning höll i söndags sitt halvårsmöte vid Arne Pettersson, Stenstu. Mötet inleddes av 0. Pettersson, Dalhem, som även ledde mötesförhandlingarna. Vid förhandlingarna beslöts bland annat att nästa möte skall hållas i Gothem den sista söndagen i september.
Efter förhandlingarna predikade pastor Gösta Arnström över dagens högmässotext. Evangelist Artur Eriksson sjöng dessutom solosång vid mötet, som avslöts med nattvardsfirande. Vid eftermiddagens möte, som var offentligt, hade samlats mycket folk. Det inleddes av H. K. Söderström, Dalhem. Evangelist Artur Erikson predikade med text ur Hebr. 13 kap. Sång utfördes av sångare från distriktet samt av evangelist Erikson och past. Arnström. Sist avslöts det uppbyggliga mötet med ett kort tal av distriktets pastor.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *