Landsbygden.

FÅRÖ.
Skördefester. I fredags em. hölls i Fårö Västra missionshus en välbesökt och lyckad skördefest. Efter gemensam sång talade predikant Emanuel Olsson över böneorden ”Tillkomme ditt rike!” Ännu en missionssång sjöngs varefter en rast vidtog under vilken smörgåsar med pålägg och gott kaffe med dopp serverades. Att även i år den gamla traditionen kunde vidmakthållas visar en god vilja och uppoffrande sinnelag hos missionsvännerna på Fårö. Predikant E. Lindh förrättade efter rasten auktioneringen av de många skänkta varorna. Köplusten var stor och priserna goda varför resultatet blev över förväntan. Slutsumman blev tillsamman med inkomsten från serveringen kr. 273: 82, vilket är det hittills bästa resultatet under syföreningens verksamhet. Predikant Olsson frambar ett tack till alla som bidragit till det goda resultatet, varefter kyrkoherde Edlund förrättade avslutningen med bibelläsning och bön. Sist sjöngs psalmversen ”Herre signe du och råde”.
Lördag e. m. var det Fårö östra syförening som anordnat skördefest i sitt missionshus. När inledningssången stämdes upp var missionshuset fullsatt av en förväntansfull publik. Predikant E. Lindh talade över maningen: ”Låt-om oss icke förtröttas att göra vad gott är!” Gal. 6: 9, 10. Mycket kan göra att vi vilja förtröttas. Vi må dock ej ge upp. Det lönar sig. Arbetet är ej fåfängt. Medan en missionssång sjöngs upptogs en kollekt för söndagsskolverksamlieten som blev km 18: —. Vid predikant Emanuel Olssons förra besök bildades nämligen en söndagsskola, för vilken intresset var glädjande stort. En rast vidtog ty även Fårö östra missionsvänner hade ordnat med smörgås, kaffe och dopp. Försäljningen, som sedan vidtog med predikant Olsson som utropare’ gick med liv och lust och allt blev synnerligen högt betalt. Slutresultatet blev även rekordmässigt, ej mindre än kr. 314: 36. Sedan predikant Olsson tackat alla och nedkallat Guds välsignelse sjöngs en psalmvers som avslutning.

LEVIDE.
Välkomstmöten hönas av Ebenezerförsamlingen söndagen den 19 september för pastor Sigvard Lindberg från Ärla. Man kan knappast säga att det var en för Ebenezerförsamlingen och ortens befolkning ny och okänd pastor, som tillträdde predikobefattningen i Levide pingstförsamling denna söndag. Ty pastor Lindberg har under en tidigare period varit anställd inom nämnda församling. Och att pastor L. nu åter efter några års mellanrum jakande besvarade sin gamla församlings kallelse att bliva dess föreståndare och predikant, säger ju givetvis en hel del om förhållandet emellan ”herden och hjorden” som varit rådande. Och de som deltogo i denna välkomsthögtid fick även all anledning tro, att församlingen också nu skall få gå en god tid till mötes under pastor Lindbergs ledning.
Att leda dagens möten hade församlingen anmodat pastor Josef Andersson, Roma. Och dessutom deltogo pastorerna Sigvard Magnusson, Stenkyrka, och Arne Waldenvik, Rute, samt evangelisterna Svea Höglund och Agnes Blomkvist. I eftermiddagens möte, som var det egentliga välkomstmötet för pastor Lindberg med familj, riktade dessa ett välkomstord till den nytillträdande predikanten. Även ifrån Burs, Havdhem och Hemse var det representanter, som frambar välkomsthälsningar. Dessutom talade pastor Artur Björkenfors, Bom-hus, helt kort i anledning av mötet.
Härefter predikade pastor Lindberg. Han hade som text 2 Kor. 13: 13 och stannade särskilt inför de tre huvudpunkterna Guds nåd, Guds kärlek och Den Helige Andes delaktighet. I anslutning härtill sjöngs sången nr 116 i Segertoner: ”Måste jag då gå så tomhänt?”
Ett par duettsånger förekommo även. Bland annat sjön go hr och fru Lindberg en sång.
Efter mötet inbjödos samtliga till kaffe i lilla salen.

GARDA.
Garda gilles kristidsörbund har nu framlagt sitt statförslag för kommande verksamhetsår. Förslaget slutar på 7,763 kr., vilken summa efter avdrag för beräknat statsbidrag skall utdebiteras med 70 öre pr skattekrona. Skattekronornas antal inom de till förbundet hörande kommunerna utgör 8,232: 91. Utdebiteringen kommer att gå ut över Etelhem med 2,056 kr., Garda 1,478: 26, Alskog 1,138: 36 och Lye 1,081: 40. För innevarande år har utdebiteringen pr skattekrona utgjort 90 öre.
Söndagens regnväder gav i regnmätarna här 40 mm. och gör att åkerjorden blivit oerhört uppblött och de som ännu skola verkställa höstsådd säkerligen få det mycket besvärligt därmed. Tröskningsarbetet är nu i det närmaste färdigt, och rotfrukts-upptagningen har påbörjats samt torde under denna vecka särskilt vad beträffar potatisen komma att ta fart på allvar.

LOKRUME.
Hur en modern maskintvättstuga arbetar. Över detta ämne höll ingenjör Sjöström från Värmelednings A. B. Calor i Stockholm föredrag i lördags kväll i skolan inför en talrik och intresserad publik. Föreiraget, som var anordnat på initiativ av Lokrume Röda korskrets, åtföljdes av en film och den talrika menigheten fick såväl genom föredraget som filmen en god och åskådlig inblick i hur en modern maskintvättstuga arbetar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *