Landsbygden.

ALA.
Som en upptakt till det nya arbetsårets början, hölls i söndags e. m., ett väl besökt kretsmöte i härvarande metodistkapell. Mötet var utsatt till kl. 2, och då hade de tillresande från de olika predikoplatserna på Östergarns krets samlat sig i kapellet för att dröja en stund omkring ordet och budskapet.
Samvaron inleddes med att vpl. Bertil Moberg, Stockholm, på orgel spelade Fantasi i dess dur av Liszt, varefter den församlade menigheten stämde in i högtidspsalmen Hur ljuvt det är att komma till Herrens tempelgård… Pastor E. Anderzon läste ett skriftord från Luk. 10: 23-37 och dröjde något inför textens tankar om de kristna och världens nöd. Vidare riktade han ett välkomstord till alla som samlats, främst de inbjudna civilvärnpliktiga som äro förlagda i Ala, och uttryckte en önskan om att alla skulle känna sig vara ett i anden och samvaron. Efter bön sjöng systrarna Södergren en solosång och Einar Eriksson spelade på violin och med B. Moberg vid orgeln, Säterjäntans söndag av Ole Bull.
Pastor Anderzon berörde sedan i ett kort tal, den korstågsrörelse som Metodistkyrkan under det nya konferensåret vill företräda, och vars motto är: Korsets kraft-Folkets räddning. Talaren vidrörde de möjligheter som vi äga i det evangeliska arbetet och som vi måste sätta emot ’samtidens nöd och förflackning. Intet får vara oprövat som kan gagna Guds rike, evangelisering, församlings- och klassmöten, samt en öppen kontakt med livet. Gud väntar detta av oss och han vill använda oss i helig tjänst. Efter ytterligare psalmsång reciterade Elsa Södergren en dikt Korsets kraft — Folkets räddning, av E. Anderzon varefter Britta Södergren sjöng en solosång och hr Moberg ett musikstycke på orgeln. Sedan vidtog en paus då kaffe serverades i lilla salen, en programpunkt som hjärtligt uppskattades. Under pausen samlades ungdomsföreningens medlemmar och valde Einar Eriksson att resa som ombud till distriktskonventet i Uppsala den 30 sept.-3 okt.
Unisont sjöngs psalmen 407 varunder ett offer upptogs för missionskassan, i varefter past. Anderzon predikade över 1 Kor. 1: 18 med årets motto som ämne. Vidare avskiljdes en stund av samvaron till vittnesbörd och bön vari ett flertal av de närvarande deltogo. Med lovpsalmen O, Jesus bliv när oss … och välsignelsen avslöt det goda kretsmötet och alla hoppades att snart., på nytt få mötas på liknande sätt
Z.

VALL.
En glad kväll var anordnad i härvarande ordenslokal i lördagskväll, där Valls IOGT samt idrottsföreningen stod för rusthållet.
Den trevliga kvällen inleddes med att de närvarande hälsades välkomna av hr Karl-Evert Pettersson, Rosarve, vilken upplysningsvis nämnde att festligheten skulle utgöra liksom en eftersläckning på de två basarer som under sommaren hållits till förmån för nämnda föreningar. Tal. ville också använda sig av tillfället för att tacka samtliga som varit behjälpliga och offrat tid och arbete vid nämnda basars iordningställande.
Härefter sjöngs unisont ”Fram kamrater, fram går fanan”. varefter följde ett vackert musikprogram som av publiken uppskattades och senterades med livliga applåder. Karl-Olof Dahlström läste så några humoristiska dikter vilka väckte allmänt jubel. Så följde prisutdelning som förrättades av idrottsföreningens ordf. folkskoll. Gustav Riggert. Idrottsföreningens varpsektion har under sommaren anordnat några smärre tävlingar i varpa, bl. a. om en vandringspokal samt några smärre pris. Vid den nu förrättade prisutdelningen erhöll Ture Lövkvist 1:sta pris samt vandringspokalen 2) Hilbert Johansson, 3) Gustav Larsson, 4) Holger Pettersson samt 5) Hilding Vesley hederspris.
I tävling nr 2 klass A: 1) Ture Lövkvist, 2) Verner Hejdenberg, 3) Carl Johan Ahlin.
Klass B: 1) Gustav Larsson, 2) Ivar Hallgren, 3) Hilbert Johansson.
Efter prisutdelningen var anordnad en skämttävling, där var och en hade att dricka ut en flaska läskedryck utan att vidröra flaskan med händernä. Av de 6 deltagarna var det endast två, som följde tävlingsreglerna, och av dem erhöll Bengt Johansson, Hardings, 1:sta pris med Maurits Magnusson på andra plats.
Nu var det tid för kaffedrickning, varvid var och en lät sig väl smaka av den goda varan. Efter kaffedrickningen flyttades bänkar och bord å sido, varefter ungdomen roade sig till musikens toner. Till sist ett tack till arrangörerna för en glad kväll.

STENKUMLA.
En trevlig juniorfest var i lördagskväll anordnad i Stenkumla Metodistkapell. Det var församlingens juniorförening som hade anordnat lägerafton och avsikten var att ge tillfälle för intresserade att få några glimtar från årets juniorläger i Norrlanda. Många hade också kommit tillstädes, och då pastor Thörnqvist utgav inledningspsalmen var kapellet i det närmaste fullsatt.
Efter inledningen riktade pastor Thörnqvist några ord av välkommen till de närvarande och erinrade om juniorarbetets betydelse för de unga. Det är många krafter som likt en tjuv ha ”kommit allenast för att slakta och förgöra”, och det är juniorföreningens avsikt att bliva de unga till hjälp emot dessa krafter.
Sedan följde ett trevligt sångprogram, utfört av juniorer från Klintehamn samt juniorerna i Stenkumla. Det var lägersånger och juniorsånger av olika slag, som framfördes käckt och klämmigt. Ett intressant inslag i programmet var själva lägerreferatet, vilket omhänderhades av 6 jupirer som fått var sitt avsnitt av lägerdagarnas skiftande innehåll att berätta om. Det hela gav en god inblick i hur ett juniorläger gestaltar sig för en lägerdeltagare. Vid en paus i programmet serverades saft och kakor vilket fick en strykande åtgång.
Till slut avslutades den trevliga festen med att man unisont läste ”Fader Vår”, varpå följde mottot och juniorsignalen.

DALHEM.
Räven, som under de senaste åren alltmer ökat i antal har även här i socknen blivit mera allmän. Under sommaren som gått har den gått ganska aggressivt till väga mot hönsbeståndet på en del gårdar. Flera lantbrukare har sålunda flera gånger förlorat höns, i en gård tog han inte mindre än nio stycken under en natt då man glömt att stänga luckan till huset. Att mickel räv är en slug och djärv jägare bevisas av att han till och med gör sina besök vid dagsljus. Tillgången på räv är tydligen mycket god och ett starkt efterhåll blir av nöden om stammen skall hållas inom rimliga gränser. Tre rävar har också nedlagts under sommaren dessutom har åtminstone en rävfamiljs tillflyktsort blivit känd där den närmaste omgivningen var översållad med rester efter diverse måltider som mickel avnjutit.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *