Landsbygden.

GRÖTLINBO.
Rågskörden har tagit sin bör jan här i socknen de nu sist förflutna dagarna. Det är den så kallade ”Gotlandsrågen” som allt är mogen för att avmejas med både självbindare och även på det gamla sättet medels lie. Men även de senare sorterna komma säkert under den närmaste veckan åtminstone vad det beträffar de högre o. torrare jordarna. Rågfälten se i all, mänhet bra ut om de än är något tunna på sina ställen. Även vetet ljusnar med stor fart och det är att befara att det brådmognar och på så sätt blir det inte den fina kvalité på mjölet, som varit önskvärt. Allt är ju en följd av den intensiva torkan som härjar över allt på ön.

ROMA.
Det sedvanliga stora sommarmötet hölls av Betelfiysamlingen söndagen den 18 juli. Själva högtiden begynte redan på lördagskvällen och slutade inte förrän påföljande måndag. Den största tillslutningen av tillresande mötesbesökare ägde dock rum under söndagen, då tre möten avhöllos i Betelkapellet. På grund av den osäkra väderleken samlades man inom hus, finnars voro mötena planerade till parken utanför.
Som talare vid sommarmötet hade kallats pastorerna C. G. Hjelm och An, ders Edmundh från Stockholm. Dessutom delto även grannförsamlingars pastorer. Mötena leddes utav Betel-församlingens pastor Josef Andersson, som helt nyligen tillträtt tjänsten inom församlingen. I förmiddagens möte predikare först pastor C. G. Hjelm. Hans text var Apg. 2: 37-38, och ämnet för predikan blev ”Gören bättring”, varvid tal, framhöll att grundtexten för ordet bättring i detta sammanhang är gören sinnesändring. Och sinnesändringen är förvisso en nödvändig företeelse i en kristens liv. Samtidigt som det ävenledes är en, eller rättare sagt blir en naturlig följd av en verklig omvändelse och blir således ingen paradox. Denna sinnesändring i en kristens liv bör således omfatta för det första vår känsla, för det andra vårt förstånd, för det tredje vår vilja. I mötet, som hade samlat full lokal, förekom så även solosång av fru Ruth Hjelm, Stockholm, samt en duettsång av fru Hjelm och past. Edmundh. Efter pastor Hjelms goda predikan hölls även en kort sådan av past. A. Edmundh som hade hämtat sin text från 1 Kor. 1: 18-31.
Eftermiddagens Möte hade samlat än- nu mera folk, i det att flera ortsbor hade kommit tillstädes och alla utrymmen måste tagas i anspråk. En sångarskara bestående av församlingens och tillresande sångare sjöngo i detta möte tillika med Ruth Hjelm och pastor Edmundh. Den förste talaren i detta möte var pastor A. Edmundh som i denna predikan berörde lärjungarnas trosförhållanden till Jesus. Därefter predikade pastor Hjelm om Kristi försoning o. sade bland annat att all kristendom börjar vid korset.
Kvällsmötet behärskades ävenledes av samma goda ande om också inte publiken var fullt så talrik som under de föregående mötena. Och mötena under måndagen voro ock mycket goda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *