Landsbygden.

GOTHEM.
Arbetet vid Nybro som pågått sedan tidigt i våras har nu fullföljts så långt att själva bron över årännan sedan lång tid tillbaka står färdig. Den nya vägbanken som leder bort över bron har dock inte helt hunnit fullbordas och arbetet har nu närmast blivit koncentrerat till bortschaktning av sluttningen på Gothemssidan av ån där vägen skall gå fram. — Det fyllnadsmateriel som erhålles där blir sedan använt för utfyllning av de partier av vägbanken som ännu inte hunnit fullbordas.
Som bron inte kunnat läggas mitt över ån har en uppschaktning i dalbottnen måst göras för att få vattnet fram under brospannet. Även detta arbete är nu sedan någon tid tillbaka fullbordat. Arbetsförhållandena på platsen har under sommaren varit idealiska på grund av det ringa vattentillflödet från myren.

LAU.
”Praktisk kristendom”.
Kring detta ämne var i lördagskväll möte anordnat i härvarande folkskola av Garda blåbandsförening. Efter psalmsång riktade föreningens ordf. R. Lagergren välkomstord till publiken. Efter en sång av föreningens sångare läste Herman Larsson som inledningsord Luk. 10: 25-37, och därpå följde en duettsång. Kyrkoherde Tore Heldtander i När höll ett uppfodrande föredrag över ämnet för mötet. Praktisk kristendom är sann kristendom, sade tal., ty tro utan gärningar är död. Man kan dock göra goda gärningar utan att vara kristen, och en nykter människa behöver för den skull icke vara en kristen, men en kristen måste vara nykter. En kristen får ej föregå med dåligt exempel. Tal. hoppades att den opposition som här på Gotland rests mot ölkrogarna skulle föra oss ett steg närmare de mål vi ha att kämpa för. Tal. gick också till rätta med supseden vid familjehögtiderna, och framhöll att det är en fröjd att se ungdom, som säger nej till glaset. Vi få ej se oss blinda på spriten, ty det finns fler missförhållanden, men vi få ej se förbi spriten. Tal. manade till sist att hjälpa dem som fallit, men framförallt hjälpa ungdomen så att den slipper att falla.
I fortsättningne förekom rikligt med sång och fru Ingrid Lövgren deklamerade Prolog av Carl Boberg.

VALLSTENA.
Höståttern har börjat i Linamyr.
Den knappa foderskörden på våra odlade marker har i år medfört att man i större utsträcknnig än vad som under rikligare skördeår brukar vara fallet, satt sitthopp till våra oodlade myrmarker när det gäller stråfoderbehovets tryggande.
I Linamyr har under den gångna veckan höstlåttern tagit sin början i stor omfattning och ganska stora arealer har redan hunnit skördas därute. Står sig den torra väderleken torde en omfattande höslåtter där komma i gång I i år då efterfrågan på hö i trakten är synnerligen livlig.
Vad foderväxten därute beträffar är denna genom den kyliga väderleken som rått under sommaren något försenad men kan likväl anses tillfredställande. Största olägenheten beträffande fodrets kvalitébestår i att inom vissa områden det gamla fjolårsgräset står kvar. —En följd av den rikliga nederbörden under förra sommaren som gjorde att endast vissa områden av myren då kunde skördas.
I år är emellertid myren torr och torven bärkraftig vilket möjliggör slåtterarbete efter senare tiders metoder så gott som över hela myrområdet.
Träskmarkerna ha nästan rekordartat låga vattenstånd, och på vissa ställen i årännan mellan Råby träsk och Nybro kan man nu promenera alldeles torrskodd på själva åbottnen. Vid de foderauktioner som hållits har arrenden för slåttermark därute betalats ganska bra.
Vad det gäller fågellivet f myren har andfåglarna
därstädes under året visat en glädjande ökning. Så väl gräsänder som sfärtänder har ökat kraftigt och haft vackra ungkullar som voro tidigt kläckta. Krickänder och skedänder synes ha hållit stammen oförändrad.
Av sällsyntare fåglar har häckning av minst ett par rödspovar i år kunnat fastställas. Icke bara under försommaren iakttags trenne äldre rödspovar där under omständigheter som absolut måste tyda på häckning. För cirka en vecka sedan kunde man dessutom borta vid Råby träsk under ett par dagar iakttaga flera rödspovar i ungfågeldräkt som tydligen blivit kläckta på myren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 juli 1943
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *