I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
ur styrelsen för Gotlands Centralkassa för jordbrukskredit, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Visby har utträtt suppleanten Ivar Hoppe, i vilkens ställe såsom suppleant invalts Axel Edvard Carlsson, Hallvards,
i styrelsen för Hemse-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Hemse socken, hava invalts såsom ordinarie ledamot Lars Josef Reinhold Grönström, Autsarve, samt såsom suppleant Eric Linus Hellgren, Fardhem. Firman tecknas numera, förutom av styrelsen i dess helhet, av kassans föreståndare Ivar Larsson;
den 22 juni 1943 antogos stadgar för Föreningen Lillängen u. p. a., som har till ändamål att förvärva eller förhyra lämpliga fastigheter, och att i dessa anordna sommarkolonier för barn från arbetstyngda, företrädesvis mindre bemedlade familjer på den gotländska landsbygden samt att — i den utsträckning så lämpligen kan ske utan inkräktande på den förutnämnda uppgiften bereda kvinnor från landsbygden semestervila eller konvalescentvård, ävensom att eljest bereda bostäder åt medlemmar. Styrelsen, som har sitt säte i Västerhejde socken, utgöres av hemmansägaren Axel Edvard Carlsson, Hallvards, landstingsmannen Per Gustav Ansgarius Svensson, Stenkyrka, fröken Laura Sofia Elisabet Stålhandske, Hallvards, handlanden Jakob Vilhelm Grauner, Hallvards, och direktören Åke Edvard Wahlgren, Visby, ordinarie ledamöter, med änkefru Agnes Maria Ohlsson, Hallvards, fru Inez Anna Löfgren, Visby, fröken Anna Louise Helena Anschätz, Hallvards, barnmorskan Astrid Valborg Johansson, Hallvards, och slöjdläraren Erik Fabian Oskar Ahrfelt, Hallvards, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av Axel Carlsson och Åke Wahlgren var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningssammanträde och anfdrå meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom annons i minst en i Visby utkommande tidning. Sålunda föreskrivna kallelseåtgärder skola vara vidtagna minst fjorton dagar före ordinarie och minst åtta dagar före extra föreningssammanträde.
Visby i landskansliet den 8 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *